Pientalojen energiatodistusten hinnoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia sitten vuoden 2014. Motivan keväällä 2017 teettämän kyselyn mukaan pientalojen energiatodistusten hinnat ovat likimain samalla tasolla kuin vuonna 2014, jolloin kysely tehtiin edellisen kerran. Uudispientalon energiatodistuksen hinta on lievästi noussut. Hinta on keskimäärin noin 270 euroa, kun se vuonna 2014 oli noin 150–200 euroa. Olemassa olevan pientalon energiatodistuksen saa noin 360 eurolla, kuten vuonna 2014.

Kyselyssä selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa myös rivi- ja kerrostalojen energiatodistusten hintatietoja. Uudisrivitalon energiatodistus maksaa keskimäärin noin 400 euroa. Olemassa olevan rivitalon energiatodistus on keskimäärin noin 500 euroa.

Uudiskerrostalojen energiatodistus maksaa keskimäärin noin 850 euroa. Olemassa olevan kerrostalon energiatodistus on keskimäärin 670 euroa.

Hintatiedot kysyttiin energiatodistusten laatijoilta kokonaishinta-arviona. Tästä syystä hinta saattaa vaihdella sen mukaan laskutetaanko esimerkiksi matkakustannukset erikseen. Kerros- ja rivitaloissa hintaan vaikuttaa myös kohteen koko. Myös kytkeminen muun selvityksen yhteyteen (esim. kuntotarkastus) voi vaikuttaa energiatodistuksen hintaan.

Havainnointiin käytetään alle 2 tuntia aikaa

Tärkeä osa olemassa olevan rakennuksen energiatodistuksen laadintaa on kohteen havainnointi paikan päällä. Motiva selvitti kyselyssä kohteen havainnointiin käytettyä aikaa ja sen vaikutusta mm. todistuksen hintaan. Havainnointiin käytetään pientaloissa ja rivitaloissa selvästi alle 2 tuntia aikaa. Pientaloissa ja rivitaloissa pidempi havainnointiaika nosti jonkin verran energiatodistuksen hintaa mutta kerrostaloissa havainnointiajalla ei ollut havaittavaa merkitystä todistuksen hintatasoon.

Olennainen osa olemassa olevan rakennuksen energiatodistusta ovat toimenpide-ehdotukset, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta ja siten E-lukua voidaan parantaa. Toimenpide-ehdotuksia annetaan myös rakennuksen käyttöön ja kunnossapitoon liittyen. E-luvun parantamiseksi ehdotettiin yleisimmin yläpohjan lisäeristystä, ikkunoiden ja ovien vaihtoa sekä etenkin pientaloissa ilmalämpöpumpun asentamista. Kunnossapitoon liittyen ehdotettiin mm. ikkunoiden ja ovien tiivistystä, sisälämpötilojen seurantaa ja säätöä sekä valaistuksen tehostamista. Yleisesti ottaen kunnossapidossa ilmanvaihtoon oli kiinnitetty eniten huomiota.

Viime aikoina paljon esillä ollut aurinkosähkön käyttöönotto ei energiatodistuksissa noussut esille, etenkään pientaloissa. Vastauksien perusteella huomiota herätti myös se, että toimenpiteitä ei ilmoitettu suuressa osassa vastauksia lainkaan. Tämä ei ollut merkittävää pientalojen toimenpiteitä kysyttäessä, mutta tilanne oli toinen kysyttäessä rivi- ja kerrostaloille ehdotetuista toimenpiteistä. Joko suuremmissa kiinteistöissä ei ehdoteta monestikaan mitään toimenpiteitä tai niitä ehdotetaan huomattavan vähän.

Taustatietoja kyselystä

Motivan ympäristöministeriön toimeksiannosta tekemä kysely toteutettiin huhtikuussa 2017 ja siihen vastasi 74 energiatodistuksen laatijaa. Kutsu lähetettiin 717 laatijalle (energiatodistuksen laatijat, joilla on julkinen sähköpostiosoite Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ylläpitämässä Energiatodistusrekisterissä, www.energiatodistusrekisteri.fi).

Energiatodistusrekisterissä oli vuoden 2016 lopussa 1 009 rekisteröitynyttä energiatodistuksen laatijaa. Yli 15 energiatodistusta tehneitä laatijoita oli 354. Laatijoista 100 eniten energiatodistuksia tehnyttä laatijaa ovat tehneet kaikista todistuksista noin 70 %.

Kyselyn vastausten kohteena oli yhteensä 3 111 uudiskohteen ja 4 269 olemassa olevan kohteen energiatodistusta. Energiatodistusrekisterissä on uudiskohteiden energiatodistuksia yli 15 000 ja olemassa olevien kohteiden todistuksia liki 18 000 kappaletta. Kyselyn piirissä oli siis noin 21 % uudisrakennuksista ja 24 % olemassa olevista rakennuksista, joille on vuonna 2015 tai 2016 laadittu energiatodistus.