Euroopan komission julkaisi 15.12. 2021 ehdotuksen rakennusten energiatehokkuutta säätelevän direktiivin muuttamisesta. Ehdotus on osa komission 55-ilmastopakettia. Se sisältää nykytoimien tehostamista ja uusia avauksia, joiden yhteisvaikutuksena on tarkoitus vähentää EU:n päästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Suomessakin pitäisi 15 % rakennuksista energiakorjata vuoteen 2030 mennessä.

Direktiivi mullistaisi Suomen korjausrakentamisen

Pyrkimyksenä on vähentää rakennusten kuluttamaa 40 prosentin osuutta EU:ssa käytetystä energiasta. Toimenpiteisiin kuuluu ensinnäkin uudistaa rakennusten energialuokat nykyistä vaativammiksi. Tämän jälkeen pitäisi ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi.

Rakennusten energialuokkien muuttaminen esimerkiksi Suomessa voisi tarkoittaa sitä, että 15 prosenttia nykyisistä asuinrakennuksista pannaan luokkaan G, josta ne olisi sitten vuoteen 2030 mennessä korjattava vähintään luokkaan F ja 2033 mennessä luokkaan E.

Jos ehdotus hyväksytään jäsenvaltioissa ja Euroopan parlamentissa, alkavat Suomessakin suuret korjaustalkoot.

Tähän asti Suomessa on lähdetty siitä, että meillä on eurooppalaisittain korkeatasoiset rakennukset, joista alimpiin energialuokkiin ei kuulu oikeastaan yksikään.

Enää ei tällainen päätelmä komissiolle kelpaisi. Ehdotuksen mukaan jokaisen maan on luokiteltava maansa rakennukset uudelleen energialuokkiin rakennuksille tehtävän energialaskelman mukaan.

Uusi määritelmä nollalle

Nollaenergiatalot määritellään direktiiviehdotuksessa uudelleen, ja uusien asuinrakennusten on oltava nollapäästörakennuksia jo vuodesta 2030 alkaen. Julkisten rakennusten pitää täyttää vaatimukset jo vuodesta 2027 alkaen.

Rakennusten vähäinen energiantarve pitäisi kattaa uusiutuvalla energialla, ja energiatodistuksista pitäisi selvitä myös rakennusten elinkaarenaikaiset hiilidioksidipäästöt.

165 000 pientaloa työn alle hetimiten

Uusittu direktiivi vaatisi, että koko rakennuskanta olisi nollapäästöinen vuoteen 2050 mennessä.

Suomella on voimassa nykyisen energiatehokkuusdirektiivin mukainen korjaussuunnitelma. Sen kantavana ajatuksena on, että rakennuksien energiatehokkuutta voidaan parantaa sitä mukaa kun niitä muutenkin korjataan.

Uusi vaatimus voisi pikaisen laskelman mukaan edellyttää sitä, että Suomen 1,1, miljoonasta asutusta pientalosta 165 000 pitää korjata vähemmän energiaa kuluttaviksi vuoteen 2030-2033 mennessä.

Ympäristöneuvos Maarit Haakana pitää tätä energiatehokkuusdirektiivin muutosehdotuksen kohtaa suurimpana muutoksena nykyiseen.

”Nyt direktiivi myös vaatisi, että strategiasta tehtäisiin tarkempi toimenpideohjelma, jolla 15 prosenttia huonoiten pärjäävistä rakennuksista korjataan vähintään seuraavaan energialuokkaan vuoteen 2030 mennessä.”

Seuraavaksi

Ympäristöministeriö käynnistää tiedotteen mukaan seuraavaksi työn Suomen kantojen muodostamiseksi yhdessä muiden ministeriöiden kanssa. Valtioneuvoston ehdotus Suomen kannaksi, eli niin sanottu U-kirje, toimitetaan eduskunnan käsiteltäväksi helmikuun 2022 aikana.

Komission 15.12.2021 julkaisemaa ehdotusta käsitellään Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Neuvottelujen odotetaan kestävän jopa kaksi vuotta. Jäsenvaltiot muuttavat kansallista lainsäädäntöään vasta kun lopulliset päätökset direktiivin sisällöstä on tehty.

”Suomessa on tehty jo paljon töitä rakennuskannan energiatehokkuuden eteen. Komission ehdotuksilla olisi toteutuessaan kuitenkin mittavia vaikutuksia myös meillä. Nyt on tärkeää perehtyä komission esitykseen perin pohjin ja laatia Suomen perusteltu vastaus. Tästä neuvottelut EU:ssa vasta alkavat”, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari toteaa.

Direktiivimuutoksen ehdotuksia

Vuoteen 2030 mennessä kaikkien uusien rakennusten on oltava päästöttömiä; uusien julkisten rakennusten on oltava päästöttömiä jo vuoteen 2027 mennessä.

Energiatehokkuudeltaan heikoimmat rakennukset pitäisi päivittää energiatodistuksen luokasta G vähintään luokkaan F vuoteen 2030 mennessä ja julkiset ja muut rakennukset vuoteen 2027 mennessä. Asuinrakennukset olisi peruskorjattava G:stä vähintään F-luokkaan vuoteen 2030 mennessä ja vähintään E:hen vuoteen 2033 mennessä.

Energiatehokkuustodistusta koskeva velvoite ulotetaan koskemaan rakennuksia joita kunnostetaan, joiden vuokrasopimus uusitaan sekä kaikkia julkisia rakennuksia.

Asuin- ja liikerakennuksiin on asennettava sähköajoneuvojen latausjärjetelmät.

Ympäristöministeriön tiedote

https://ym.fi/-/komissio-taydentaa-eu-n-ilmastopakettia-rakennusten-energiatehokkuutta-parannetaan-laajalla-keinovalikoimalla

Lisätietoja komission ehdotuksesta https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6683