Ennusteiden mukaan Suomessa on vuonna 2030 noin 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta asukasta. Tämä näkyy myös asumistarpeiden muutoksena. Sote siirtää vastuun kunnilta maakunnille.

Ikääntyneiden nykyisiin ja tulevien asumistarpeisiin vastaaminen on ollut ympäristöministeriön vuonna 2013 käynnistämän ja nyt päättyvän Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tärkeimpiä tavoitteita.

”Ohjelman toteutus valtakunnallisena on nostanut ikääntyneiden asumisen ja asuinympäristöjen kehittämisen painoarvoa eri puolilla Suomea. Tietoisuus asian merkittävyydestä on lisääntynyt, ja ohjelmalla on voitu merkittävästi tukea kehittämistoimintaa”, arvioi ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho ympäristöministeriöstä.

Esteettömyyttä parannettava

Ympäristöministeriön ohjelma on suunnannut kehittämistä ja antanut työvälineitä erityisesti järjestöille ja kunnille ikääntyneiden asumisen ja asuinympäristöjen parantamiseen. Muun muassa esteettömän asumisen edistäminen hissien jälkiasennuksilla, ikääntyneiden asumisen ennakointia tukevan tiedon tuottaminen, ikääntyneiden asumistoiveiden ja erilaisten asumisratkaisujen kartoittaminen ja asumisen yhteisöllisyyden tukeminen ovat olleet ohjelman keskeisiä tuloksia.

”Väestön ikääntyminen on merkittävä yhteiskunnallinen muutos, jolla on suora vaikutus asumiseen. Esteettömien asuntojen kysyntä tulee kasvamaan huomattavasti. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma on onnistuneesti tunnistanut näitä haasteita ja tuottanut uutta tietoa ja toimintatapoja niiden selättämiseksi”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Ratkaisut kuntatasolla

Ikääntyneiden asumista ja asuinympäristöä koskevat merkittävät yhdyskuntasuunnitteluun ja asuntopolitiikkaan liittyvät ratkaisut tehdään kunnissa. Kunnat voivat myös edistää asuntokannan korjaamista ja ikääntyneille sopivien asumismuotojen toteuttamista.

”Ohjelman perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että useimmat kunnat eivät ole vielä riittävästi varautuneet ikääntyneiden määrään ja heidän asumistarpeisiinsa”, ministeri Tiilikainen toteaa. ”Tämä edellyttää kunnilta jatkossa suunnitelmallisuutta ja myös kuntien välistä yhteistyötä”, hän jatkaa.

Valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus on siirtämässä vastuita sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä kunnilta maakunnille. Ikääntyneiden asumispalvelut ja kotipalvelut järjestäisi jatkossa maakunta, mutta ympäristöministeriön mukaan kuntien rooli ikääntyneiden hyvän arjen tukemisessa säilyy kuitenkin edelleen vahvana.

”Kuntien tehtävänä on jatkossakin asuinolojen ja asuntotarjonnan parantaminen, mutta myös asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kuntien tulee kehittää asuinalueista ikäystävällisempiä ja järjestää lähipalveluja siten, että ikääntyneet pystyvät asumaan kotona ja toimimaan itsenäisesti mahdollisimman pitkään”, korostaa asuntoneuvos Raija Hynynen ympäristöministeriöstä.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman päättyessä laaditaan tulevaisuussuunnitelma. Ohjelmassa viiden vuoden aikana syntyneitä tuloksia ja tietoa hyödyntäen tavoitteena on varmistaa, että kehittämistyö ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen puolesta jatkuu myös tulevaisuudessa.