Juomavedestä on tulossa entistäkin terveellisempää ja turvallisempaa. Uusi juomavesidirektiivi tuli voimaan 12.1.2021. Nyt sen vaatimukset sorvataan osaksi kansallista lainsäädäntöä parin vuoden kuluessa.

”Juomavesidirektiivin uudistaminen oli tärkeää, sillä edellinen direktiivi on vuodelta 1998. Direktiiviin tuli yhteensä yhdeksän uutta ja viisi päivitettyä kemiallisen muuttujan raja-arvoa, joilla varmistetaan, että talousveden laatu on terveellistä ja turvallista myös tuoreimmat tutkimustiedot huomioon ottaen”, sanoo Vesilaitosyhdistyksen vesiasiain päällikkö ja vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö Riina Liikanen.

Juomavesidirektiivi asettaa varsin tarkat ja yhdenmukaiset laatuvaatimukset toimitettavalle talousvedelle kaikissa EU-maissa. Kansallinen lainsäädäntö ei saa olla direktiivin vaatimuksia löyhempää, mutta direktiiviä tiukempia vaatimuksia voidaan asettaa kansallisesti.

Vedenkäyttäjille on tulevaisuudessa annettava myös entistä enemmän tietoa juomavedestä: muun muassa laatu, vedenkäsittelymenetelmien kuvaus ja veden hinta (kuutiometrit ja litra). Tämä tietää tiedotushaasteita. Monet vesilaitoksista viestivät jo nyt näistä tiedoista verkkosivuillaan, toisaalta Suomessa on monia talousvettä toimittavia laitoksia, joilla ei ole verkkosivujakaan.

”Ministeriön tavoitteena on järjestää kuluttajille tiedottaminen valtakunnallisesti keskitetysti verkkosivuilla. Tarvittavat tiedot kerättäisiin viranomaisten järjestelmistä, joihin talousvettä toimittavat laitokset raportoivat joka tapauksessa toiminnastaan. Vedenkäyttäjät löytäisivät jatkossa paikallista talousvettä koskevat tiedot tältä verkkosivulta osoitteen tai karttahaun perusteella.”

”Valtakunnallinen verkkosivu yhtenäistää ja helpottaa vedenkäyttäjien tiedonsaantia, mutta edellyttää nyt valmisteluvaiheessa tiivistä työskentelyä niin viranomaisten kuin vesilaitostenkin puolelta, jotta palvelu on käytettävissä heti vuoden 2023 alussa. Pienten laitosten osalta veden laadun tulosten esittäminen keskitetysti verkkosivuilla tarkoittaa sitä, että laitosten ei tarvitse itse perustaa ja ylläpitää omia verkkosivuja”, sanoo Liikanen.

Juomavedestä entistäkin turvallisempaa

Talousveden turvallisuus parantuu jatkossa, sillä direktiivi edellyttää talousveden laadun turvaamista koko vedentuotantoketjussa. Käytännössä tämä tarkoittaa systemaattista veden laaturiskien hallintaa, joka alkaa raakaveden muodostumisesta, etenee vedenkäsittelyyn ja vesijohtoverkoston kautta vedenkäyttäjän hanaan asti.

”Tästä ei aiheudu merkittäviä muutoksia vesilaitosten toimintaan Suomessa, sillä se on ollut kansallisessa lainsäädännössä velvoitteena jo vuodesta 2017. Riskiperusteisuus talousveden laadun turvaamisessa on jo entuudestaan sisäänrakennettuna vesilaitosten toimintaan. Uutta on se, että uudet vaatimukset ovat systematisoitua riskinarviointia ja riskienhallintaa. Siten ne parantavat vesilaitosten toimintavarmuutta entisestään”, Liikanen avaa uudistusta.

Esimerkkejä riskienhallinnasta ovat: usean raakavesilähteen käyttö, tehokkaat ja toimintavarmat vedenkäsittelyprosessit, veden laadun tiivis seuranta sekä vesijohtoverkoston paine ja verkoston kunnosta huolehtiminen.

”Direktiivi velvoittaa myös ensimmäisen kerran määrittelemään jatkossa materiaalit ja vaatimukset tuotteille, joita saa käyttää kosketuksissa talousveden kanssa. Tämä tulee helpottamaan vesihuoltolaitoksia ja kiinteistöjen rakentajia ja omistajia talousveden kanssa kosketuksiin tulevien materiaalien valinnassa”, Liikanen sanoo.

Vesi ja sen laatu on elintärkeä asia ihmisille, eläimille ja myös ruoantuotannolle. Vettä on turvattava myös kyber- ja tietoturvallisuuden näkökulmista, kuten ROTI, Rakennetun ympäristön tila 2021 -raportissa mainitaan.

”Erilaisten tietoturvauhkien huomioon ottamiseen laitosten automaatio- ja ict-järjestelmissä ja ihmisten toiminnassa on kiinnitetty viime aikoina entistä enemmän huomiota, kehitys jatkuu digitalisaation etenemisen myötä”, sanoo Liikanen.

Artikkeli on ilmestynyt TM Rakennusmaailmassa 10/21. Lue koko artikkeli Meneillään on iso juomavesiuudistus näköislehdestä.

Lue lisää:

Puhdistuslaitteet toimivat aurinkoenergialla: Juomavettä merivedestä