Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan kansallista ilmansuojeluohjelmaa.  Se tulee valmistuessaan linjaamaan tarvittavat toimet erilaisten ilmansaasteiden vähentämiseksi. Tavoite on saada ehdotus valmiiksi ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä.

Ilmansuojeluohjelman tavoitteena on vähentää saasteiden aiheuttamia haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia sekä -riskejä. Päästökattodirektiivin velvoitteiden lisäksi Suomea sitovat YK:n Euroopan talouskomission kaukokulkeutumissopimuksen Göteborgin pöytäkirja ja siihen tehdyt tässä kuussa hyväksytyt muutokset.

Ilmansuojeluohjelmaa valmisteleva työryhmä tulee kuulemaan kansalaisia valmistelun aikana. Jokaisen omilla teoilla on vaikutus paikalliseen ilmanlaatuun. Esimerkiksi puun pienpoltolla ja liikenteeseen liittyvillä valinnoilla on merkitystä. Hyvälaatuisen kuivan puun polttaminen hyvin toimivassa takassa on yksi seikka, jonka täyttämisestä jokainen voi kantaa vastuun. Ohjeet puun oikeaan polttamistapaan löydät tästä TM Rakennusmaailman jutusta.

Turhia ennenaikaisia kuolemia

Vaikka  ilmanlaatu onkin Suomessa parempi kuin useimmissa muissa maissa, ilmansaasteet aiheuttavat Suomessakin sekä ennenaikaisia kuolemantapauksia että sairastumisia. Ilmansaasteet,  aiheuttavat Suomessa vuosittain noin 1 600 ennenaikaista kuolemaa.  Ilmansaasteista aiheutuva sairastaminen vastaa koko väestössä keskimäärin henkeä kohti noin kolmen kuukauden lievää flunssaa. Noin puolet ilmansaasteistamme kulkeutuu Suomeen muualta, mutta paikalliset lähteet aiheuttavat suurimmat pitoisuudet.

Päästökattodirektiivissä asetetaan kansalliset päästöjen vähentämisvelvoitteet rikkidioksidille, typenoksideille, haihtuville orgaanisille yhdisteille, pienhiukkasille ja ammoniakille.

Vähentämisvelvoitteet tiukkenevat asteittain vuodesta 2020 vuoteen 2030. Lisäksi useiden muiden ilmansaasteiden, kuten mustan hiilen, pysyvien orgaanisten yhdisteiden ja raskasmetallien päästöjä on seurattava ja tiedot toimitettava komissiolle säännöllisesti. Suomessa vuonna 2015 tehtyjen vaikutusarviointien mukaan ainoastaan rikkipäästömme olivat reilusti alle velvoitteiden.