KIRA- eli kiinteistö- ja rakennusalan kasvun siemenet piilevät vihreän siirtymän edistämisessä, TKI-toiminnan kasvattamisessa ja kansainvälistymisessä, kertoo KIRA-foorumin toimijoiden yhdessä laatima kasvuohjelma.

Kiinteistö- ja rakentamisalaa laajasti edustava KIRA-foorumi tunnistaa uudessa kasvuohjelmassaan 13 mahdollisuutta alan yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen rakennetun ympäristön koko elinkaarella.

”Rakennettu ympäristö vastaa hieman yli kolmasosasta energiankulutuksestamme, joten sen kehittämisessä on erittäin suuri potentiaali esimerkiksi päästöjen vähentämisessä”, kertoo ohjelmavalmistelusta vastannut kasvuohjelmatyön vetäjä, SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen.

”Ilmastokäännettä ei tehdä rakentamista vähentämällä, vaan rakennettua ympäristöä uudistamalla sekä rakentamalla aiempaa tehokkaammin ja kestävämmin. Panostukset TKI-toimintaan luovat innovaatioita, joita tarvitaan nopeuttamaan rakennetun ympäristön välttämätöntä uudistumista vähähiiliseksi ja energiatehokkaaksi. Innovaatioille on olemassa myös suuri vientipotentiaali”, Airaksinen jatkaa.

Yrityksillä on investointihaluja

KIRA-kasvuohjelman mukaan suurin kasvupotentiaali on kestävissä rakennuksissa ja infrassa sekä muuntojoustavissa ratkaisuissa, vähähiilisissä rakennusmateriaaleissa, energiatehokkaissa ratkaisuissa ja energiakäytön optimoinnissa sekä kiertotaloudessa. Alan yritykset aikovat investoida kaikkiin näihin tulevaisuudessa.

KIRA-yhteisön jäsenet sitoutuvat myös luomaan edellytyksiä alan kasvulle kasvuohjelmassa esille nostetuissa aiheissa.

”Ohjelmatavoitteiden liikkeelle saamiseksi valtion on mahdollista nopeasti ohjata EU-rahoitusta Suomen Kestävän kasvun ohjelmasta. Keskipitkällä aikavälillä valtion tulisi kuitenkin kohdistaa KIRA-alan kestävää kasvua tukevalle tutkimus- ja kehitystoiminnalle erityinen rahoitusohjelma”, KIRA-foorumin puheenjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Kovia lupauksia

KIRA-ala lupaa toimivan, turvallisen ja kestävän rakennetun ympäristön jo vuonna 2030. Tavoitteena on luoda kilpailukykyisiä ratkaisuja ja hyvinvointia
niin loppukäyttäjille eli asukkaille, yrityksille ja julkisille toimijoille kuin yhteiskunnalle laajemminkin.

Alan lupaus näkyy myös tavoitteissa ROTI-tuloksien parantamiseksi. Rakennetun omaisuuden tilaa arvioi asiantuntijaraati joka toinen vuosi. Rakennuksien, liikenneverkkojen ja yhdyskuntatekniikan osalta toimivaa, turvallista ja kestävää rakennettua ympäristöä kuvastaisivat arvosanat, jotka ovat minimissään 9. Alan koulutuksen ja kehityksen huomattava parantaminen on myös tärkeä edellytys kasvulle.

Kasvuohjelman yhteiskunnallista vaikutusta on tarkasteltu kolmen teeman kautta, joiden avulla on määritetty tarkemmat tavoitteet ja mittarit KIRA-alan
lupauksen saavuttamiseksi tulevaisuudessa. Kaikessa kasvuohjelman toteuttamisessa sitoudutaan saavuttamaan lupauksen tavoitteita.

Näiden teemakohtaisten tavoitteiden pohjalta on tunnistettu alan yritysten kasvumahdollisuuksia, jotka samalla edistävät alan uudistumista ja kilpailukykyä
sekä kansainvälistä liiketoimintaa.

Tavoitteena on toteuttaa valtakunnallinen hiilineutraaliustavoite 2035, siirtyä kiertotalouteen vuoteen 2030 mennessä, nostaa tuottavuutta ja poistaa hukkaa 50 %. Asiakastyytyväisyyttä luvataan parantaa viidenneksellä.