Yli 75-vuotiaiden määrä tulee lähes kaksinkertaistumaan useissa Suomen kunnissa vuoteen 2030 mennessä. Kunnilla onkin keskeinen rooli, kun väestön ikääntymiseen varaudutaan paikallistasolla.

Kunnilla on laajat mahdollisuudet varautua ikääntyneiden asumistarpeisiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Keinoja on tarpeen pohtia useista eri näkökulmista. Ympäristöministeriön koordinoima Ikääntyvien ihmisten kehittämisohjelma on luonut ennakointimallin kuntien avuksi.

”Kunnat ovat avainasemassa ikääntyneen väestön asuinolojen parantamisessa. Monenlaisia keinoja pitää vain osata hyödyntää. Hankkeessa tuotettu ennakointimalli on yksi esimerkki kokonaisvaltaisempaan tarpeiden ja toimenpiteiden tarkasteluun”, sanoo asuntoneuvos Raija Hynynen ympäristöministeriöstä.

Pitkän aikavälin suunnitelmallisuutta korostetaan, sillä kunnilla halutaan olevan käsitys väestön ikääntymisestä ainakin seuraavana kahdenkymmen vuoden aikana.

Tuloksia sovelletaan jo käytäntöön

Miten ikääntyvien asumistarpeiden muutoksiin voidaan sitten reagoida? Toimenpiteitä vaativia asioita ovat muun muassa asuinalueiden kehittäminen sekä ikääntyneille annettava neuvonta ja tiedottaminen asumiseen liittyvissä kysymyksissä kuten heille suunnattujen korjausavustusten paremmassa hyödyntämisessä. Myös kuntien tontti- ja kaavoituspolitiikassa olisi hyvä huomioida ikääntyneiden tarpeita. Tällainen keino voisi olla esteettömyyden merkityksen korostaminen tontinluovutuskäytännöissä.

Myös palvelujen saatavuuden takaaminen, yksinäisyyden vähentäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen ovat ikääntyvien asumiseen liittyviä kysymyksiä, joiden ratkaisemisessa kunnilla on keskeinen rooli. Tärkeää on myös vapaaehtoisten ja naapuriavun aktivointi sekä ikäihmisten osallisuuden tunteen vahvistaminen.

Yksi hankkeessa mukana olleista kaupungeista on Vaasa.

”Vaasalle tämä ennakointityö tuli sopivasti. Kyselyllä ja työpajoissa saatiin arvokasta tietoa ikäihmisten asumistoiveista ja -tarpeista. Sitä hyödynnetään Ravilaakson ikäystävällisen asuinalueen ja sinne tulevan ikäihmisille suunnatun yhteisöllisen hyvinvointikorttelin suunnittelussa. Hankkeen innoittamana Vaasan kaupunki sai lisää virtaa ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi- ja varautumistyöhön”, sanoo asuntopäällikkö Jonas Nylén Vaasan kaupungilta.

Kehittämishankkeen tuloksista löytyy lisätietoa hankkeen sivuilta.