Ilmastopäästöt ovat vähentyneet lähes kaikissa Suomen kunnissa vuodesta 2005. Keskimäärin päästövähennys on ollut 15 prosenttia. Kuntien päästöjä ovat vähentäneet merkittävästi sähkön päästöjen pieneneminen, uudistukset kaukolämmön tuotannossa ja tuulivoiman rakentaminen. Öljylämmityksen päästöt ovat vähentyneet melko tasaisesti kaikissa kunnissa, millä on huomattava merkitys koko maan tasolla.

Kuntien välillä on suuria eroja päästövähennyksissä. Suurimmat päästövähennykset ovat vuoteen 2005 verrattuna yli 50 prosenttia. Toisaalta joissakin kunnissa päästöt ovat kasvaneet.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laskenut ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille vuosille 2005–2017. Päästöt on laskettu ensimmäistä kertaa kaikille kunnille yhdenmukaisella, uudella laskentamenetelmällä. Jatkossa tulokset päivitetään vuosittain.

”Kansainvälisesti ainutlaatuinen laskentajärjestelmä mahdollistaa kuntakohtaisen päästötiedon purkamisen sekä EU:n että kuntien tavoitteiden näkökulmasta. Tämä avaa ennennäkemättömän mahdollisuuden tukea paikallista ilmastotyötä ja seurata erilaisten ohjauskeinojen vaikuttavuutta eri puolilla Suomea”, sanoo professori Jyri Seppälä SYKEstä.

Uuden päästölaskennan mukaan Suomen kunnissa eniten päästöjä aiheutuu tieliikenteestä (25 %), maataloudesta (17 %), kaukolämmöstä (17 %) ja sähkönkulutuksesta (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 13 %).

Alueelliset erot merkittäviä

Kuntien asukaskohtaiset päästöt vaihtelevat huomattavasti: noin 3 hiilidioksidiekvivalenttitonnista yli 25 tonnin päästöihin. Keskimäärin kuntien päästöt olivat asukasta kohti laskettuna 10,7 tonnia vuonna 2017.

Erot päästöissä voivat olla suuria myös maakunnittain tarkasteltuna. Esimerkiksi asukasta kohti lasketut henkilöautoliikenteen päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2005 Uudellamaalla 21 prosenttia, kun taas Lapissa, Kainuussa sekä Pohjois- ja Etelä-Savossa vähennys on ollut 12 prosenttia. Henkilöautojen päästöihin vaikuttavat kuntiin ja maakuntiin rekisteröityjen ajoneuvojen lukumäärä, niiden ajosuoritteet ja ominaispäästöt. Uudellamaalla autot ovat selvästi uudempia ja vähäpäästöisempiä kuin muissa maakunnissa.

Kaukolämmön päästöjen kehityksessä vaihteluväli on huomattavan suuri. Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Savossa asukaskohtaiset kaukolämmön päästöt ovat vähentyneet yli 40 prosenttia. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla päästöt taas ovat kasvaneet. Laskennallisesti päästöjä ovat vähentäneet fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopolttoaineilla ja jätteillä sekä hukkalämpöjen hyödyntäminen ja lämpöpumppujen käyttöönotto. Joissakin kunnissa polttoainevalinnat kaukolämmössä ovat voineet myös kasvattaa päästöjä.

(Lähde: Syke)