Litiumioniakkujen käyttö on yleistynyt nopeasti. Kuluttajallakin on vastuu litiumioniakkujen turvallisuudesta.

Litiumioniakkujen yleistyminen on tuonut mukanaan riskin siitä, ettei kaikkia litiumioniakkuihin liittyviä vaaroja tunneta tai niistä ei välitetä. Kuluttajallakin on vastuuta huolellisuusvelvoitteen kautta. Sen laiminlyöminen saattaa johtaa tuottamukselliseen vastuuseen, muistuttaa STEK ry eli Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus.

Akkuihin ja vähävirtaisiin tekniikoihin perustuva mobiilisähkö on tuonut litiumioniakkuja kaikkialla, mutta niihin liittyy vielä paljon avoimia turvallisuus- ja riskivastuukysymyksiä: miten kannettaviin akkuihin liittyvät vastuut siirtyvät toimijaketjussa ja kenen vastuulla ovat mahdollisten riskitilanteiden seuraukset toimijaketjun eri kohdissa. Tätä selviteltiin laajassa Gaia Consultingin hankkeessa, jossa myös STEK ry oli rahoittajana.

Litiumioniakkujen määrän kasvu jatkuu

Joidenkin arvioiden mukaan litiumioniakkujen määrä voisi tulevina vuosina jopa kymmenkertaistua. Akkujen kysynnästä 80–90% odotetaan kohdentuvan sähköisiin kulkuneuvoihin, noin 5–10% energian varastointiin ja 5–10% kuluttajaelektroniikkaan. Akkujen määrä kasvaa voimakkaasti kotona ja työpaikoilla, ranteessa, taskuissa ja leluissa.

Toisin kuin monet muut akkutyypit, litiumioniakut palavat ja voivat sytyttää itsensä. Lämpökarkaaminen on sarja kemiallisia lämpöä vapauttavia reaktioita, jotka johtavat akun elektrolyytin syttymiseen.

Vaikka pienen akun palokuorma ei ole kovin suuri, lämpökarkaamisen aiheuttama kiivas palo tekee akusta merkittävän syttymälähteen.

Keskeinen vaaratekijä ovat myös akkujen sisältämät myrkylliset aineet, joista voi muodostua laajalle leviäviä palokaasuja. Akkujen paloturvallisuus paranee akkutekniikan kehittyessä. Koska litiumioniakkujen perusarkkitehtuuriin tuskin kovin nopeasti tulee muutoksia, voi siksi nykyisenlainen, pienikin akku sytyttää tulipalon.

Kuluttajalla on huolellisuusvelvoite

Kuluttajan huolellisuusvelvoite toimia oikein ja vastuu tuotteen käytöstä korostuu erityisesti verkkokauppojen tuotepalautuksissa ja kierrätyksessä.

Huolellisuusvelvoite tarkoittaa, että jokaisen on toimittava järkevästi ja noudatettava annettuja ohjeita. Jos esimerkiksi akkua keräyspisteelle jättäessä laiminlyö keräyspisteen ohjeita tai laittaa litiumioniakun sähkö- ja elektroniikkaromun sekaan, ei toimi huolellisesti. Silloin saattaa olla tuottamusvastuussa niistä vahingoista, joita toiminnasta aiheutuu.

Kierrättämättä jätetty litiumioniakku voi aiheuttaa myös jätehuollossa vakavia vaaratilanteita, ja akkupalon seurauksena voidaan jopa menettää ihmishenkiä.

Kuluttajan tulee olla tietoinen myös verkkokaupan myötä lisääntyneisiin tuotepalautuksiin liittyvistä riskeistä. Tuotepalautusta tekevä saattaa pakata palautuksen eri pakkaukseen kuin missä se toimitettiin, jolloin merkinnät akusta häviävät. Viallista akkua ei missään tapauksessa saa lähettää postitse.

Litiumioniakkujen kuljetus kuuluu vaarallisten aineiden kuljetuksen säädösten ja kansainvälisten sopimusten alaisuuteen. Säädökset asettavat lähettäjälle velvollisuuden pakata akut tietyllä tavalla ja merkitä pakkaukset asianmukaisesti. Kuluttajien ei tarvitse olla perillä yksityiskohtaisista määräyksistä, mutta kuluttajallakin on toki velvollisuus ilmoittaa kuljetusyritykselle lähetyksen sisältävästä litiumioniakusta.

Lue lisää:

Tukes varoittaa litiumakkujen palovaaroista: Näin lataat akun turvallisesti

Tukes testasi ei menetelmiä litiumakkupaloon: Paras sammutusteho oli upstuksella

Näin ehkäiset ja taltutat akkupalon

Akkupalo on äärimmäisen vaikea sammuttaa, ja syttyy helposti uudelleen. Paras sammutusmenetelmä on jäähdyttäminen suurella vesimäärällä lämpökarkaamisen hidastamiseksi.

Paras keino välttää litiumioniakun palo on ennakointi: käyttämällä vain laadukkaita akkuja ja asentamalla ja käyttämällä niitä käyttöohjeiden mukaisesti. Epänormaalit käyttötilanteet ja ulkoiset vauriot tai altistuminen lämmölle on aina riski. Myös seurausten minimointi on hyvää ennakointia. Siksi akkua ei pitäisi esimerkiksi jättää yksin latautumaan ympäristöön, jossa on helposti syttyvää materiaalia.