lattia2

Tähän asti rakennusosakohtaiset vaatimukset ovat käytännössä sanelleet, miten pitää rakentaa – luovaa suunnittelua rajoittaen. Jatkossa vaatimus kohdistuu kokonaisenergiakulutukseen. Muutos on historiallinen.

Vuoden 2012 energiamääräysten RakMK D3 2012 ns. kokonaisenergiatarkastelu muuttaa rakentamisen energiatehokkuuden ohjausta historiallisella tavalla. Uudisrakentamisen energiamääräykset annettiin 30.3.2011 ja ne tulevat voimaan 1.7.2012.

Kokonaisenergiakulutus esitetään suorituspohjaisella E-luvulla, joka lasketaan rakennukseen ostettavien energioiden ja energiamuotojen kertoimien tulona ja ilmaistaan kWh/m&³2; vuodessa -yksiköllä. Uusi tapa jättää keinot vaaditun energiatehokkuuden saavuttamiseksi vapaaksi. Tämä mahdollistaa energiatehokkuuden parantamisen kustannustehokkaasti, kun tarkoituksenmukaiset ratkaisut voidaan valita hankekohtaisesti. Jatkossa siten kaikki energiatehokkuusratkaisut kilpailevat keskenään samoilla ehdoilla, mikä edistää rakentamisen kehittymistä.

Uusi laskentatapa oli tarpeen asteittaiseksi siirtymiseksi lähes nollaenergiarakentamiseen vuoteen 2021 mennessä, minkä on tarkoitus tapahtua Euroopan laajuisesti. Vaatimustasomielessä vuoden 2012 muutos on enemmän menetelmämuutos ja energiatehokkuuden parantaminen lähes nollaenergiatasolle jääkin seuraavien määräysuudistusten hoidettavaksi.

Aikaisemmasta poiketen RakMK D3 2012 ottaa huomioon energiamuodot ja lämmitystavat, mikä on erityisen tärkeätä kuluttajan kannalta. Enää ei voida rakentaa ja myydä taloja, joissa rakennuttajien säästämät investointikustannukset on siirretty käyttäjien maksettaviksi suurien energialaskujen muodossa. Muutos johtaakin arvokkaan sähköenergian käytön vähenemiseen erityisesti rakennusten lämmityksessä, mutta myös muissa kulutuskohteissa. Suurimmasta energiamuodon kertoimesta johtuen sähkönkäytön tehostamisella on myös suurin vaikutus E-lukuun.

E-luvun laskemiseksi pitää laskea ostoenergian kulutus. Kuinka paljon siis sähköä, kaukolämpöä tai polttoainetta tarvitaan vuodessa lämmitettyä nettoalaa kohden. Lämmitetty nettoala on myös uusi suorituspohjainen käsite ja se saadaan, kun lämmitetystä bruttoalasta vähennetään ulkoseinien rakennusosa-ala. Ostoenergiat kerrotaan oheisen taulukon energiamuotojen kertoimilla ja tulot lasketaan yhteen E-luvuksi.

Energiamuotojen kertoimet tarvitaan, jotta sähköt ja lämmöt sekä polttoaineet voitaisiin laskea yhteismitallistetulla tavalla yhteen. Kertoimet tarkoittavat, että sähkö on 2,4 kertaa arvokkaampaa kuin kaukolämpö ja 3,4 kertaa arvokkaampaa kuin puu tai pelletti. Kertoimet ovat samansuuntaisia energian hintojen kanssa, mutta niiden määrittämisen peruste on ollut primäärienergia, erityisesti uusiutumattomien luonnonvarojen käyttäminen.

Energiatehokkuuden vaatimus riippuu rakennustyypistä ja pientalojen tapauksessa myös talon koosta. Pientalojen koosta riippuva vaatimus perustuu osittain siihen, että hyvin pienissä taloissa on lattianeliötä kohden enemmän rakennusvaippaa ja siten neliötä kohden myös enemmän lämpöhäviötä kuin isommissa taloissa. D3 2012 riippuvuus on kuitenkin tätä vaipan ja lattian alan suhdetta jyrkempi helpottaakseen pienempien talojen rakentamista. Pieni talo energiatuhlarina on tunnetusti pienempi vahinko kuin iso energiaa tuhlaava talo.

Pientalojen E-luvun vaatimus ei ole erityisen tiukka, koska arviolta noin 60 prosenttia viime vuonna rakennetuista talosta täyttää sen helposti.

Rakentamismääräykset D3 2012 eivät vielä paljon vaadi, mutta on hyvä muistaa, että ne ovat vähimmäisvaatimuksia – paremmin siis kannattaa tehdä. Seuraavan 10 vuoden aikana ovat nähtävissä suuret muutokset energian hinnoissa ja vaatimustasoissa, johon rakentamista harkitsevalla on nyt oikea aika varautua.

Lue aiheesta tarkemmin TM Rakennusmaailman numerosta 6/11, joka ilmestyi 6.7.