Noin 20 prosenttia muoveista käytetään rakentamiseen. Selvitys kerrostalojen ja päiväkotien muoveista osoittaa, että niitä on lähes kaikissa rakennusosissa. 

ARA, Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin yliopiston tilapalvelut selvittävät vuoden 2019 aikana uudisrakennus- ja korjauskohteissaan, miten rakenteissa ja järjestelmissä voidaan vähentää tai korvata muoveja oleellisten teknisten vaatimusten kärsimättä. Hankkeessa pohditaan myös, miten rakentamisen muovijätettä voidaan vähentää sekä muovien keräys- ja kierrätysastetta nostaa.

Yksittäisessä rakennuksessa muovien määrä on hyvin pieni verrattuna muihin materiaaleihin. Osa muoveista olisi kohtuullisen helppo kierrättää tai korvata muilla ratkaisuilla.

”Noin 20 prosenttia muoveista käytetään rakentamiseen. Muovien määrää pitää vähentää ja kierrätysastetta nostaa, jotta voimme pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä ja ympäristöhaittoja. Muovien käyttö on kuitenkin monessa kohtaa tarpeellista”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Muoveja alle 0,5 prosenttia kokonaispainosta

Ympäristöministeriön ja VTT:n tekemässä selvityksessä tarkasteltiin seitsemää tyypillistä asuinkerrostaloa ja kolmea päiväkotia, jotka olivat joko betoni- tai puurunkoisia. Muovien osuus kaikista rakennusmateriaaleista oli alle 0,5 prosenttia rakennuksen kokonaispainosta. Betonirakenteisissa rakennuksissa muovien määrä rakennuksen kokonaispainosta oli hieman pienempi puurunkoisissa rakennuksissa.

Selvityksen mukaan asuinrakennuksissa muoveja oli melko tasaisesti kaikissa osissa. Myös päiväkodeissa muoveja oli kaikissa rakennusosissa, mutta ne jakautuivat epätasaisemmin eri rakennusosiin. Päiväkotien muovimäärät olivat selvästi suurempia kuin asuinkerrostaloissa, sillä päiväkodeissa oli suhteellisesti enemmän talotekniikkaa ja lattioissa käytettiin enemmän muovimattoja. Lisäksi päiväkodeissa oli käytetty kerrostaloja enemmän muovipohjaisia lämmöneristeitä. Tutkittujen päiväkotien pihalla käytetyt leikkialueiden turva-alustat sisälsivät myös paljon synteettistä kumia.

Rakennuksissa eniten käytetyt muovit olivat polyvinyylikloridi (PVC), polyeteeni (PE), polystyreeni (EPS), polypropeeni (PP), polyuretaani (PUR) ja synteettinen kumi (EPDM). Esimerkkirakennuksissa näitä käytettiin erityisesti kaapeleissa, putkissa, eristeissä ja leikkipaikan turvapintana.

Osa rakennuksissa olevista muoveista käytetään tuotteina tai tuotteiden osina siten, että muovi on mahdollista erottaa purkutyön yhteydessä. iso osa rakennuksen muoveista on hartseissa ja sideaineissa. Tällaisia muoveja löydettiin runsaasti maaleista ja liimoista, levyjen, katteiden ja eristeiden sideaineista tai vahvisteista. Näiden osuus oli betonikerrostalossa 44 % ja puukerrostaloissa 37 % kaikista muoveista. Näiden  muovien kierrättäminen on hyvin vaikeaa, ja vaihtoehtoisille ratkaisuille olisi tarvetta.

Hankkeessa tarkastellaan muovien vähentämisen vaikutuksia rakentamisen kustannuksiin, toteutusaikatauluun ja hiilijalanjälkeen. Samalla toimijat kehittävät omia rakennushankkeiden suunnittelu-, projektinohjaus- ja hankintakäytäntöjään.