Osana tänä vuonna toteutettavaa rakennustuotteiden laajaa testausohjelmaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on testauttanut keittiöhanoja ja lasisia suihkuseiniä. Testatuissa hanoissa ei havaittu puutteita, ja kaikki testatut suihkuseinät olivat testausstandardin mukaisia.

Tukes testasi  iskunkestävyyttä ja pirstoutuvuutta

Testeihin valitut tuotteet Tukes hankki kulutustavarakaupoista, ammattilaistukuista, valmistajalta sekä Suomessa toimivista verkkokaupoista. Testeillä selvitettiin, täyttävätkö tuotteet kansalliset vaatimukset. Keittiöhanoista tutkittiin tiiviyttä ja paineenkestoa sekä lasisista suihkuseinistä niiden iskunkestävyyttä ja pirstoutuvuutta. Lisäksi hanoista testattiin, liukeneeko niistä terveydelle haitallista lyijyä tai kadmiumia yli sallitun määrän.

Suomen rakentamismääräysten mukaan vesilaitteisto on tehtävä sellaiseksi, että veden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista ei aiheudu terveysvaaraa. Vesilaitteistojen tulee myös olla kestäviä ja toimintavarmoja koko suunnitellun käyttöiän ajan.

Suihkuseinien rikkoutumista testattiin

Tuotteet valittiin testaukseen Tukesin saamien palautteiden perusteella. Testaukseen valikoitui kolmen eri valmistajan suihkuseiniä ja yhden valmistajan saunan ovi. Kutakin tuotetta testattiin kolme kappaletta. Tuotteille tehtiin testit iskunkestävyydestä ja pirstoutuvuudesta.

Testien perusteella kaikki tuotteet täyttivät standardien vaatimukset liittyen iskunkestävyyteen ja lasin rikkoutumiseen. Lasit rikkoutuivat karkaistulle turvalasille tyypillisellä tavalla pieniksi, ei leikkaaviksi palasiksi.

Yhden valmistajan suihkuseinien kiinnikkeiden kestävyydessä oli ongelmia, jotka selvitetään tuotteen valmistajan kanssa.

Tarkista nämä seikat kun osat lasisuihkuseinää

1 Varmista, että tuotteessa on CE-merkintä.

2 Tarkista tai pyydä myyjää tarkistamaan, että tuotteen asiakirjoista löytyy tieto iskunkestävyydestä/pirstoutumisesta.

3 Pyydä suomen- tai ruotsinkieliset asennus- ja käyttöohjeet.

4 Käsittele, kuljeta ja asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti ja ota huomioon myös  Suomen Tasolasiyhdistyksen ohjeet ja takuuehdot.

Tuotetta koskevia tietoja on sen mukana olevassa suoritustasoilmoituksessa. Jos havaitset puuttellisin tiedoin varustetun lasisuihkuseinän ilmoita siitä Tukesille.

Tukesin testaus on osa rakennustuotteiden testausohjelmaa. Tutkimukset käynnistyivät vuoden 2016 lopussa ja ohjelma päättyy vuoden 2017 lopussa.  Ohjelmassa testataan laajasti rakennustuotteita eri osa-alueilta. Tarkoituksena on saada tilannekuva rakennustuotteiden yleisestä laadusta ja niiden vaatimustenmukaisuudesta. Tulosten avulla tullaan lisäksi kehittämään rakennustuotteiden valvontaa siten, että se olisi mahdollisimman tehokasta ja vaikuttavaa.