Nuohouksen hinnoissa, saatavuudessa ja laadussa ei ole sisäministeriön tekemän selvityksen mukaan tarvetta muutoksiin.

Vuonna 2019 voimaan tullut nuohousuudistus poisti piirinuohoojat ja nuohousala siirtyi sopimusperusteiseen malliin. Asiakas on voinut valita haluamansa nuohouspalvelun.

Sisäministeriön mukaan nuohouspalveluja on ollut saatavilla riittävästi ja rakennusten omistajat ovat käyttäneet palveluja entiseen tapaan. Sisäministeriön eduskunnan hallintovaliokunnalle antaman selvityksen mukaan nuohouslakiin ei ole tällä hetkellä tarvetta tehdä muutoksia.

Selvitys pohjautuu sisäministeriön seurantaryhmän havaintoihin, Omakotiliiton vuodesta 2019 asti jäsenistölleen tekemiin nuohouskyselyihin sekä Itä-Suomen yliopiston tekemään selvitykseen.

Nuohouksen hinnat nousseet maltillisesti

Nuohouspalveluja on ollut saatavilla riittävästi ja niitä on käytetty entiseen tapaan. Omakotiliiton vuoden 2021 kyselytuloksien mukaan nuohouksen toteutuminen on vuoden 2019 tasolla.

Nuohoustyön hinta on ollut maltillisessa nousussa. Hinnat ovat kuuitenkin säilyneet kohtuullisena myös taajamien ulkopuolella. Alalle on tullu uusia yrityksiä ja nuohoojien koulutusmäärät ovat kasvussa.

Säädösmuutosten jälkeen rakennusten nuohousvälit ovat joissain tapauksissa pidentyneet. Nuohousyritysten toiminnassa on ollut puutteita nuohouspalvelujen markkinoinnissa ja hintojen näkyvyydessä kuluttajille.

”Kolmen vuoden aikana nuohouksen hintatietojen saatavuus ennen nuohouksen tilaamista on hieman parantunut, mutta sen osalta on edelleen paljon kehitettävää. Omalta osaltaan nuohouksen tilaaja voi edistää kehitystä tiedustelemalla hintaa aina etukäteen”, toteaa talous- ja kehityspäällikkö Katja Keränen Omakotiliitosta.

Myös nuohoustyön dokumentointi asiakkaalle kaipaa parantamista. Omakotiliiton vuoden 2021 kyselyn vastaajista 39 % kertoi saaneensa nuohoojalta palautetta suullisesti. Suurin osa palautteesta oli tulisijan käyttöön liittyvää ohjeistusta. Joka neljäs vastaaja ei ollut saanut nuohoojalta nuohoustodistusta.

Lue lisää:

Nuohouslaki uudistuu: Nuohoojat markkinoivat nyt itse palvelujaan