Laajamittainen korjaus omakotitaloissa velvoittaisi lakiesityksen mukaan vaihtamaan lämmitysmuotoa pois fossiilisesta energiasta.  

Hallitus antoi syyskuun alussa eduskunnalle lakiesityksen, joka sisältää kolme maankäyttö- ja rakennuslakia muuttavaa säännöskokonaisuutta. Lakiesityksen mukaan rakennukseen ostettavasta lämmöstä ja sähköstä vähintään 38 prosenttia olisi jatkossa oltava uusiutuvaa energiaa.

EU:säännöksiin perustuvaa lakiesitystä on kiireellisyyden takia valmisteltu erillisenä käynnissä olevasta maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta. Nyt esitettävät muutokset huomioitaisiin laajemmassa lakiuudistuksessa sellaisenaan.

Ok-talon korjauksessa vaihdettava lämmitysmuotoa

Uusiutuvan energian vähimmäisvaatimus koskisi sekä uusia että laajamittaisesti korjattavia rakennuksia. Käytännössä fossiilinen energia – yleensä öljy – ei esityksen mukaan voisi enää olla rakennuksen pääenergialähde, vaan lämmitysmuotoa olisi vaihdettava.

Laajamittainen korjaus omakotitaloissa velvoittaisi vaihtamaan lämmitysmuotoa pois fossiilisesta energiasta.  Omakotitalossa saisi kuitenkin uusia esimerkiksi vesikaton ja korjata vesivahingon, näitä ei vielä katsottaisi energiaremonttiin velvoittaviksi laajamittaisiksi korjauksiksi.

Lakiesityksessä laajennettaisiin myös ympäristövaikutusten arviointia (YVA) edellyttävien rakennusten rakennusluvan kuulemis-, lausunto- ja valitusoikeus koskemaan paikallisia, rekisteröityneitä yhteisöjä, joiden sääntöihin kuuluu luonnon, terveyden tai ympäristön suojelu. Laajennus koskee vain niitä rakennuslupia, joissa itse rakennuksen rakentamisen edellytyksenä on YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi. Muutos koskisi vuosittain arviolta 30–50 hanketta.

Esityksen mukaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimisi jatkossa rakennustuoteyhteyspisteenä, jonka tehtävänä on tarjota tietoa rakennustuotteita koskevista säännöksistä Suomessa.

Lue lisää:

Öljylämmityksestä luopumisen tukia jatketaan, mutta sanktioita öljylämmittäjille ei ole tulossa