Yhdyskuntien puhdistamolietteestä peräti 90 % pystytään käyttämään uudelleen. Suurin osa lietteestä käsitellään biokaasulaitoksissa Suomessa.

Vesilaitosyhdistys ja AFRY Finland selvittivät vuosina 2019 ja 2020, mihin yhdyskuntien puhdistamoliete Suomessa kulkeutuu. Selvitykseen sisällytetyt noin 90 käsittelylaitosta käsittelivät noina vuosina noin 135 000 tonnia kuiva-ainetta. Tästä määrästä lähes 90 % loppukäsiteltiin 25:ssa suurimmassa laitoksessa.

Tulokset osoittavat, että suurin osa lietteestä käsitellään biokaasulaitoksissa Suomessa. Vuosina 2019 ja 2020 lähes 80 % lietteestä mädätettiin.

”Selvityksen perusteella lietteen hyötykäyttö on pysynyt korkealla tasolla. Kaikkiaan yli 90 % lietteestä meni hyötykäyttöön, ja loput varastoitiin tai poltettiin”, kertoo vesiasiain päällikkö Paula Lindell Vesilaitosyhdistyksestä.

Maatalous hyödyntää lietteet

Noin 46 % kaikista selvitetyistä lietemääristä hyödynnettiin maataloudessa. Aiempaa suurempi osa siitä meni peltokäyttöön, kun taas viherrakentamiseen käytetyn lietteen määrä pieneni. Noin noin 40–45 % lietteestä hyödynnettiin viherrakentamisessa vuonna 2019 ja 2020.

Vain 4–7 % lietteestä meni kaatopaikkojen maisemointiin.

Tilastoinnissa käytettiin pääasiassa käsittelylaitosten itse toimittamia lietetietoja sekä Ruokaviraston vuosi-ilmoituksista kerättyjä tietoja. Lietteen käsittelyketjut selvitettiin pitkälti suoraan käsittelylaitoksilta, minkä ansiosta lietemäärien tilastoinnissa vältyttiin päällekkäisyyksiltä.