Punainen pienpuhdistamo lumisessa maastossa

Pienpuhdistamovertailumme etenee lumen ja pakkasen keskellä. Koejärjestelymme on kylmyydestä huolimatta toiminut kuin junan vessa. Puhdistamot sen sijaan ovat tarjonneet meille monenlaisia haasteita.

Viime syksynä käynnistimme ainutlaatuisen vertailutestin, niin aiheeltaan kuin laajuudeltaan. Upotimme maahan kahdeksan, omakotikäyttöön tarkoitettua pienpuhdistamoa. Niiden toimintaa seurataan peräti kaksi vuotta. Sinä aikana tehdään kolme intensiivisempää seurantajaksoa, jolloin niiden puhdistustuloksia analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa. Tätä kirjoittaessa ensimmäinen seurantajakso alkaa olla puolivälissä. Vertailun mittaustuloksia ja käytössä syntyneitä havaintoja raportoimme tarkemmin alkukesän TM Rakennusmaailmassa.

Vertailun taustalla on vuonna 2003 voimaan astunut haja-asutusalueiden jätevesiasetus, joka velvoittaa kaikkia kunnallisten viemäriverkostojen ulkopuolella asuvia kansalaisia puhdistamaan jätevetensä viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä. Asetuksen vaatimukset ovat niin ankarat, että niistä on vaikea selvitä ilman, että jäteveden puhdistamiseen hankitaan varta vasten suunniteltu puhdistamo.

Valmistajat luonnollisesti markkinoivat tuotteitaan. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, ettei puhdistamojen tiimoilta ole mitään varsinaista asiallista kuluttajaneuvontaa olemassakaan. Se johtuu siitä, ettei yhdelläkään puolueettomalla toimijalla ole selkeää kokonaiskuvaa siitä, minkälainen puhdistamo on hyvä, mikä sopii mihinkin käyttöön ja paljonko siitä kannattaisi maksaa.

Luodaksemme tätä välttämätöntä, puolueetonta asiatietoa puhdistimista ja niiden toiminnasta käynnistimme tämän vertailutestin.

Tammikuun puolivälissä kaikkiin puhdistimiin oli muodostunut siinä määrin biologista toimintaa, että saatoimme omilla näyteanalyyseillä varmuudella todeta niiden ”käynnistyneen”. Otamme ennalta laaditun testiohjelman mukaisesti näytteitä puhdistamoiden purkuvedestä ja teetämme analyysin puhdistustuloksista puolueettomassa laboratoriossa.

Ensimmäisen näytteenoton jälkeen syöttö pienennettiin puoleen, ikään kuin simuloimaan alikuormitustilannetta. Tätä jatkettiin pari viikkoa, jonka aikana otettiin kaksi näytettä. Toisen alikuormitusnäytteen jälkeen palattiin jälleen normaaliin 600 litran vuorokausisyöttöön.

Laitteet ovat myös joutuneet kestämään vuorokauden mittaisen sähkökatkon. Parin vuorokauden toipumisen jälkeen otettiin jälleen näytteet. Edessä ovat vielä lomajakso, jonka ajaksi syöttö keskeytetään, sekä ylikuormitustilanteita, jolloin syöttö nostetaan puolitoistakertaiseksi.

Kahdeksasta laitteesta oikeastaan vain kaksi on toiminut täysin ilman ongelmia. Kaikki muut ovat vaatineet joko korjauksia tai vähintäänkin säätöjä. Muutamat eivät alun perinkään toimineet oikein, ja toisissa on esiintynyt laiterikkojen aiheuttamia toimintahäiriöitä. Tällä hetkellä kaikki toimivat niin kuin on tarkoitus.

Lue aiheesta tarkemmin TM Rakennusmaailman numerosta 3/10, joka ilmestyi 24.3.