Harmaan talouden valvonta on kiristymässä kotitalouksienkin osalta, mutta heidän vastuullaan olevat työnantajan veroasiat helpottuvat Palkka.fi-palvelun avulla.

Harmaan talouden torjunta on yksi Jyrki Kataisen hallituksen painopistealueista. Alan ja viranomaisten toimenpiteet ovat kohdistuneet pääasiassa ammattimaiseen rakentamiseen, mutta valvonta lisääntyy ensi vuonna myös pienimuotoisemmassa rakennuttamisessa.
Kannattaa muistaa, että pimeää työtä teetettäessä urakoitsijan ja työntekijän lisäksi työnantaja ja tilaajakin voivat syyllistyä veropetokseen. Näin myös, jos lakisääteiset velvollisuudet, kuten tiedonantovelvollisuus, laiminlyödään tarkoituksella. Rakentamisen aloituskokouksessa tuleekin kirjata selkeästi eri osapuolten lakisääteiset velvoitteet.

Heinäkuun alussa tulee voimaan uusi lainsäädäntö, joka velvoittaa kotitaloudet ilmoittamaan Verohallinnolle tiedot rakentamisessa käyttämistään yrityksistä ja näille maksetuista suorituksista. Sama koskee myös työntekijöitä, jos rakennuttaja on heidät palkannut sekä maksanut palkkioita ja muita vastikkeita.

Talkooperinne ja naapuriapu ovat aina liittyneet kotitalouksien pienehköihin rakennushankkeisiin, mutta nekään eivät vapauta tiedonannosta. Vaikkei työstä maksettaisi suorituksia, kaikista rakennusluvan alaisista töistä on tieto annettava Verohallinnolle. Velvollisuus koskee siis myös hartiapankkirakentamisella toteutettavia kohteita. Tiedot voi toimittaa Verohallinnolle sähköisesti verkko- tai paperilomakkeella.
Tietojen toimittamisen jälkeen rakennuttaja saa Verohallinnolta todistuksen, joka on esitettävä loppukatselmuksen yhteydessä rakennustarkastajalle. Hän ilmoittaa asiasta edelleen veroviranomaisille, ja velvoitteen hoitamatta jättämisestä voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.

Tilaajavastuulaki velvoittaa ammattirakennuttajat selvittämään urakoitsijoittensa taustat, mitä helpottaa neljä vuotta sitten syntynyt tilaajavastuu.fi-verkkopalvelu. Se on avattu vuonna 2011 kuluttajienkin käytettäväksi.

Kotitaloutta laki ei velvoita pyytämään kumppaniensa papereita, mutta niiden tarkistaminen ja kirjallinen sopimus toimeksiannoista kannattaa ilman muuta tehdä. Jo vastuukysymysten takia ei sopimuksitta ja pimeän työn kanssa kannata mestaroida.

Yhteiskunnalliset velvoitteensa hoitava yritys ja ammattilainen vastaa työnsä laadustakin ja on mahdollista saada myöhemmin tarvittaessa vastuuseenkin. Jos urakoista sovitaan puutteellisesti, voi esimerkiksi tapaturmatilanteissa vastuun selvittäminen olla vaikeaa.
Rakennushankkeeseen ryhtyessään yksittäinen tilaaja joutuu sopimuskumppanin tai työnantajan rooliin – usein molempiin. Hänen asemansa rakennuttajana ja töiden tilaajana ei eroa muista työnantajista.

Yksityishenkilön, kotitalouden ja pienen yrityksen on työnantajana kuitenkin helppo hoitaa verot ja eläkkeet www.palkka.fi:n kautta.

Lue aiheesta lisää TM Rakennusmaailman numerosta 11/13, joka ilmestyi 20.11.