Pihasaunan voi rakentaa kohta ilman lupaa, jos lausuntokierrokselle lähetetty hallituksen esitys uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi toteutuu.

Hiilineutraalius, luonnon monimuotoisuus, rakentamisen sujuvoittaminen, laatu ja digitalisaatio ovat uuden kaavoitus- ja rakentamislain keskiössä. Uusi laki korvaisi nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain. Hallitusohjelman mukaisesti lakiuudistuksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035.

Ehdotuksen mukaan ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen olisi jatkossa huomioitava kaikessa kaavoituksessa, rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa. Kaavoituksella olisi esimerkiksi vahvistettava yhdyskuntarakenteen eheyttä erityisesti kaupunkiseuduilla ja ohjattava rakentamista jo olemassa olevan infran ja palveluiden pariin. Kaavoituksen olisi myös luotava edellytyksiä vähähiiliselle liikenteelle ja vähähiilisille ja uusiutuville energiamuodoille.

Pihasaunan voi pian rakentaa ilman lupaa

Rakentamisen laatua uudella lailla parannettaisiin ehkäisemällä ongelmia jo ennalta. Uutta olisi esimerkiksi, että vastuun rakennushankkeesta kantaisi päävastuullinen toteuttaja, ja rakennushankkeisiin säädettäisiin viiden vuoden vastuuaika. Hankkeiden osapuolet olisivat velvoitettuja yhteistyöhön laadun varmistamiseksi. Myös rakennusvalvontojen osaaminen pyritään saamaan tehokkaammin kaikkien kuntien käyttöön.

Ehdotus ohjaisi rakentamista vähähiiliseksi. Rakennukset olisi suunniteltava pitkäikäisiksi, monikäyttöisiksi sekä helpommin korjattaviksi. Rakennus- ja purkumateriaalit pitäisi saada pidettyä kierrossa mahdollisimman pitkään.

Kaavat ja rakentamisluvat jo jatkossa tarkoitus laatia sähköiseen ja valtakunnallisesti yhteentoimivaan muotoon. Jatkossa esimerkiksi alle 30 neliöisen varaston tai pihasaunan voisi rakentaa ilman lupaa, kunhan muut rakentamisen säädökset ja määräykset täyttyvät.

Lue lisää:

Remontti on purkua ilmastoviisaampaa

Rakennusteollisuus pyrkii kohti vähämuovisuutta