Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on löytänyt puurakenteisiin käytettävistä yleisruuveista puutteita testeissään. Virasto selvittää asiaa maahantuojien ja jakelijoiden kanssa.

Testeihin valittiin viiden eri valmistajan ruuvituotteita, joiden käyttökohde on kantavien ja ei-kantavien puurakenteiden ja -liitosten valmistaminen. Ruuvit oli valmistettu Euroopassa ja Aasiassa. Näytteet hankittiin rautakaupoista ja verkkokaupasta. Kaikki ruuvit oli CE-merkitty.

Ruuvitestien tuloksien perusteella voidaan todeta, että jos ruuviliitoksen mitoitus perustuu pelkästään ruuvivalmistajan ilmoittamiin suoritustasoihin, liitos kokonaisuudessaan ei täytä sille suunniteltua lujuutta.

Testien tarkoituksena oli selvittää, täyttävätkö ruuvit niille valmistajan ilmoittamat suoritustasot sekä ruuveja koskevan standardin vaatimukset. Tuotteista testattiin ruuvien ulkomitat, myötömomentti, ulosvetolujuus, kannan läpivetolujuus, vetomurtokestävyys ja vääntömurtokestävyys. Standardin mukaan ruuvien suoritustasot voidaan ilmoittaa joko testien perusteella, tai laskennallisesti puurakenteita koskevan laskentastandardin EN 1995 perusteella.

Puutteita ominaisuuksissa

Suurimmassa osassa ruuveista havaittiin puutteita, eivätkä niiden ominaisuudet vastanneet annettuja tietoja. Kaikkien viiden valmistajan ruuvien pituudesta ja paksuudesta löytyi pieniä alituksia. Neljän valmistajan ruuvit eivät vastanneet ulosvetolujuuden ja kannan läpivetolujuuden mittauksessa suoritustasoilmoituksessa annettuja lujuuksia. Näistä kahden valmistajan suoritustasoilmoituksessa ei ollut ilmoitettu, millä puun ominaistiheydellä valmistaja oli ruuvinsa testannut.

Tukes selvittää testauksessa ilmenneitä puutteita ruuvien maahantuojien ja jakelijoiden kanssa ja varmistaa, että korjaavilla toimenpiteillä ruuvit vastaavat suoritustasoilmoituksessa esitettyjä arvoja. Korjaavia toimenpiteitä tullaan seuraamaan uusintatestein.

CE-merkityt yleisruuvit

Kantavissa rakenteissa käytettäviä ruuveja koskee harmonisoitu eurooppalainen standardi SFS-EN 14592:2008+A1:2012. Standardi kattaa kantavissa rakenteissa käytettävät ruuvit, naulat, hakaset tappivaarnat ja pultit. Standardin piiriin kuuluville ruuveille CE-merkintä on pakollinen, mikäli nauloja käytetään kuormia siirtävissä rakenteellisissa kokoonpanoissa ja liitoksissa.

Puuliitoksissa käytettävien ruuvien testaus on osa rakennustuotteiden laajaa testausohjelmaa, joka käynnistyi vuoden 2016 lopussa. Tarkoituksena on saada tilannekuva rakennustuotteiden yleisestä laadusta ja niiden vaatimustenmukaisuudesta. Tulosten avulla rakennustuotteiden valvontaa kehitetään siten, että se olisi mahdollisimman tehokasta ja vaikuttavaa.

Tulokset auttavat myös maahantuojaa ja jakelijaa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa. Lisätietoja rakennustuotteiden hyväksymismenettelyistä löytyy osoitteesta: http://www.rakennustuoteinfo.fi