EU:n uusi asetus rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta tähtää energiatehokkaampien rakennusten ja vähähiilisemmän rakennuskannan lisäämiseen. Sähköautojen latausmahdollisuuksia ja rakennusten korjauksia tullaan vauhdittamaan.

Yli 10 pysäköintipaikkaa sisältäviin uusiin tai laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin tullaan direktiivimuutoksen mukaan asentamaan putkitus kaapelointia. Tämän tarkoituksena on mahdollistaa myöhemmän sähköautojen latauspisteen asentamisen jokaiseen pysäköintipaikkaan.

Muun tyyppisissä rakennuksissa, joissa pysäköintipaikkamäärä on yli 10, olisi uudisrakentamisessa ja laajojen korjausten yhteydessä asennettava ainakin yksi latauspiste ja lisäksi putkitus siten, että sähköautojen latauspiste on mahdollista asentaa myöhemmin vähintään joka viidenteen pysäköintipaikkaan.

EU:n jäsenmaiden tulee myös asettaa vuoteen 2025 mennessä vaatimukset latauspisteiden vähimmäismäärästä kaikkiin rakennuksiin, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa. Tämä vaatimus ei kuitenkaan koske asuinrakennuksia.

Kohti erittäin energiatehokasta taloutta

Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenmaiden tulee laatia pitkän aikavälin peruskorjausstrategia rakennuskannan muuttamiseksi erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä. Vähähiiliseen talouteen siirtyminen on tavoitteena jo vuoteen 2030 mennessä.

Katse suunnataan nyt erityisesti liike- ja teollisuuskiinteistöihin, sillä lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden tarkastukset kohdistuvat jatkossa aiempaa suurempiin rakennuksiin. Suurehkot, muut kuin asuinrakennukset tulee varustaa automaatio- ja valvontajärjestelmillä vuoteen 2025 mennessä, kun tämä on teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.

Astuakseen voimaan direktiivi tarvitsee vielä lopullisen hyväksynnän Euroopan parlamentilta. Kun direktiivi on virallisesti hyväksytty, se tulee voimaan 20 päivän kuluttua siitä, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä on 20 kuukautta.