Talveen liittyvät pientalon turvallisuusasiat on syytä hoitaa kuntoon viimeistään nyt.

Yksi tärkeimmistä pientalon talveen liittyvistä turvallisuusasioista on lumiesteet ja niiden kunto.

Pientalon vesikatolla tulee olla asennettuna lumiesteet kulkureittien kohdille. Myös yleiset alueet rakennuksen ympärillä on suojattava putoavalta lumelta ja jäältä. Lumiesteiden puuttuminen voi pahimmillaan aiheuttaa vakavan tapaturman.

Lumiesteitä tarvitaan yleensä, kun vesikatteen kaltevuus on yli 1:8. Lumi-esteen tarvetta arvioi­taessa tulee tietysti huomioida vesikatteen materiaali (liukkaus) ja kaltevuus. Yleisenä periaatteena lähes kaikille tiili- ja peltikatteille sekä jyrkille bitumikermikatteille on, että lumiesteet tarvitaan. Harja- tai pulpettikatoilla, joiden vesikatteena on bitumikermi (ns. huopakate), tulee lumiesteiden tarve arvioida tapauskohtaisesti, kun kaltevuus on jyrkempi kuin 1:2.

Jos lumiesteet on asennettu, on myös huolehdittava niiden kiinnityksestä rakenteisiin tai katteeseen ja tarkastettava ne aika ajoin. Tiilikatteissa lumiesteet kiinnitetään katteen alapuoliseen erilliseen apupuuhun ja profiilipeltikatteessa yleensä ruoteen läpi kattotuoliin. Usein aapupuu puuttuu, jolloin lumieste on kiinnitetty ainoastaan katteen ruoteeseen. Kiinnitysruuvit ovat myös usein liian lyhyet, jolloin este on kiinni ainoastaan ruoteessa.

Tiilikatteissa kiinnityksien toteutustavan tarkastaminen vaatii joko kattotiilien siirtämistä kiinnikkeiden kohdalta. Jos rakennuksessa on yläpohjatila, voidaan joissain tapauksissa kiinnityksiä päästä tarkastamaan myös alapuolelta. Rivipeltikatteissa ja lukkosaumakatteissa lumiesteet taas yleensä kiinnitetään katteen pystysaumoihin puristusliittimillä. Näissä kiinnityksissä tyypillisin puute on kiinnikkeen löystyminen.

Ota lumi huomioon

Lumiesteissä on lisäksi hyvä tarkistaa, että kiinnikkeiden välit ovat oikeat kyseisen tyyppisille lumiesteille ja että lumiesteiden päissä kiinnikkeet ovat oikealla etäisyydellä lumiesteen päästä. Jos kiinnikkeitä on liian vähän, voivat lumiesteet irrota, vaikka asennustapa olisi muuten oikea. Mikäli lumieste jatkuu ”yli” viimeisestä kiinnikkeestä, voivat ne taipua. Alle ­kolmen ­metrin pituisia lumiesteitä ei tulisi käyttää, vaikka kulkureitti olisi kapeampikin. Lumen aiheuttama kuorma voi lyhyissä esteissä aiheuttaa niiden irtoamisen, vaikka kiinnitystapa olisi oikeanlainen.

Putkimallisissa lumiesteissä on myös hyvä tarkastaa, että putket eivät pääse liikkumaan sivusuunnassa niin, että ne irtoavat kannakkeista. Putkien liikkuminen sivusuunnassa voidaan estää esimerkiksi putken molempiin päihin porattavilla suurikantaisilla ruuveilla.

Mikäli lumiesteet taipuvat, johtuu se yleensä pitkillä ja jyrkillä lappeilla kuormitukseen nähden liian suurista kannakkeiden väleistä tai yläpuoliselta lappeelta puuttuvasta toisesta lumiesteestä. Jos katon lape on pidempi kuin yhdeksän metriä, tulisi se aina varustaa toisella lappeen ylempään osaan sijoitetulla lumiesteellä tai asentamalla lumiesteen kannakkeet tavanomaista lyhyemmillä väleillä.

Katolla tarkastuksia tehtäessä tulee aina kiinnittää huomiota työturvallisuuteen. Erityisesti katteen reunoilla lumiesteiden kiinnityksien tarkastamisessa tulee huomioida putoamisriskit.

Talotikkaat, kulkusillat ja lapetikkaat ovat osa turvallisuutta

Samassa yhteydessä lumiesteiden tarkastamisen kanssa on hyvä varmistaa, että vesikatolla kulkusillat ja lapetikkaat ovat turvalliset sekä talotikkaat kunnossa ja turvalliset. Rakennuksen omistajan vastuulla on varmistaa, että talotikkaat, kulkusillat ja lapetikkaat sekä muut vesikaton turvavarusteet ovat sellaisessa kunnossa, että esimerkiksi nuohoustyöt voidaan tehdä turvallisesti.

Kulkusilloista ja lapetikkaista löytyy usein puutteita puurakenteisten siltojen ja tikkaiden ikääntymisen aiheuttamista vauriosta sekä siltojen ja tikkaiden kiinnityksistä rakenteisiin. Erityisen yleisiä ovat lapetikkaiden kiinnityksien puutteet katon harjalla. Välillä lapetikkaiden päitä ei ole kiinnitetty ollenkaan tai ne on kiinnitetty esimerkiksi narulla piippuun.

Puurakenteisiin kulkusiltoihin ja lapetikkaisiin tulee usein puun ikääntymisen myötä rakenteellisia vaurioita, jolloin ne eivät kestä käytön rasituksia ja aiheuttavat katolla liikkujille tapaturmariskin. Metallisissa kulkusilloissa ja lapetikkaissa yleisimpiä puutteita ovat kiinnityksien puutteet. Kiinnitystavat ja kiinnityksien puutteet ovat samankaltaisia kuin lumiesteissä.

Pientalo talveen turvallisin mielin

Talveen siirryttäessä on hyvä ollut varmistaa, että käytössä olevat tulisijat sekä savuhormit on nuohottu määräyksien mukaisesti. Nuohouksen yhteydessä nuohooja tarkastaa tulisijat muutenkin paloturvallisuusnäkökulman kannalta ja ilmoittaa mahdollisesti havaitsemansa viat tai puutteet.

Nykymääräysten mukaan tulisijat tulee nuohota asuinrakennuksissa vuosittain, mikäli niitä käytetään. Vapaa-ajan asunnoissa nuohous tulee suorittaa kolmen vuoden välein. Jos tulisijat ovat olleet käyttämättä kolmen vuoden ajan, tulee tulisija ja savuhormi nuohota ennen tulisijan uudelleen käyttöönottoa.

Palovaroittimien toiminta, niiden riittävyys ja asennuspaikat on syytä myös tarkistaa. Nykyisten määräysten mukaan palovaroittimia tulee olla vähintään yksi joka kerroksessa sekä jokaisessa kerroksessa yksi palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden.

Tämän lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että palovaroittimia on sijoitettu poistumisteille, kuten eteisiin ja portaikkoihin. Palovaroittimien oikea asennuspaikka on katossa vähintään 50 cm:n etäisyydellä seinästä ja vinokattoisissa rakennuksissa 100 cm:n etäisyydellä harjasta. Jos palovaroitin on sijoitettu seinään tai sisäkaton harjaan, se ei välttämättä hälytä yhtä aikaisin kuin oikein sijoitettu varoitin. Tämä johtuu siitä, että näillä osilla rakennuksessa voi olla alueita, joilla ilmanliike on vähäistä ja siksi savu siirtyy näihin osiin myöhemmin.

Toiminnan testaamisen sekä paristojen vaihtamisen lisäksi palovaroittimissa on hyvä tarkistaa niiden ikä. Nykyisin palovaroittimiin valmistaja on merkinnyt valmistusajan tai ”parasta ennen” -päiväyksen. Yleensä palovaroittimet on hyvä vaihtaa uusiin viimeistään kymmenen vuoden välein niiden luotettavan toiminnan varmistamiseksi.

Artikkeli on julkaistu TM Rakennusmaailmassa 11/21. Lue koko artikkeli digilehdestä.

Lue lisää:

Omalle tontille satava lumi on kasattava kauas talosta

Jää kuormittaa kattoikkunaa