THL tutki eri ympäristömelun lähteiden aiheuttamaa häiriötä ihmisten arkeen. Suomalaisten unta ja oleskelua häiritsee eniten tieliikenteen ja lähinaapureiden aiheuttama melu. 

THL:n tuoreesssa selvityksessä tarkasteltiin ensimmäistä kertaa tarkasteltiin, miten häiritseviksi ihmiset kokevat eri ympäristömelun lähteet omassa arjessaan. Selvityksen mukaan hyvin häiritsevänä tieliikennemelun koki arjessaan 4,8 prosenttia ja lähinaapureiden melun 4,5 prosenttia vastaajista.

”Tieliikennemelun haitat on yhteiskunnassa vähitellen tiedostettu. Vastedes myös naapuruston aiheuttaman melun haitat on syytä huomioida yhtenä tärkeänä ympäristömelun lähteenä”, sanoo THL:n erikoistutkija Anu Turunen.

Muita tutkimuksessa mukana olleita ympäristömelua aiheuttavia lähteitä olivat rautatie-, raitiovaunu- ja lentoliikenne, teollisuus ja satamat sekä lähinaapureiden lisäksi muu naapurusto.

Meluherkkyys on yksilöllistä

Se miten häiritseväksi melun kokee, on hyvin yksilöllistä.

”Kokemukseen vaikuttavat äänen fysikaalisten ominaisuuksien ja altistumistilanteen lisäksi yksilölliset ominaisuudet kuten meluherkkyys sekä asenne äänilähdettä kohtaan. Riippuen henkilöstä, esimerkiksi naapureiden aiheuttama melu voidaan kokea hyvin häiritseväksi, vaikka äänenpainetaso olisi pieni ja normaaleihin elämisen ääniin luokiteltava”, Turunen sanoo.

Noin viidesosa suomalaista luokittelee itsensä meluherkäksi. Meluherkäksi itsensä luokittelevat häiriintyivät tieliikenteen ja lähinaapurien elun vuoksi yli kolme kertaa muita herkemmin. Myös unen häiriintyminen tieliikennemelun vuoksi oli heillä lähes viisi kertaa yleisempää.

Selvityksen aineistona oli THL:n vuonna 2015 keräämä koko Suomen kattava kyselyaineisto (Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus, ATH). Tutkimukseen poimittiin satunnaisesti 38 000 henkilön otos 20 vuotta täyttäneistä suomalaisista. Kyselyn vastausaktiivisuus oli 53 prosenttia eli vastaukset saatiin noin 20 000 henkilöltä.