Lujuuslajitellusta rakennepuutavarasta löytyi puutteita Tukesin testeissä. Puutteet olivat selviä lujuusluokan alituksia. Kahden valmistajan tuotteet asetettiin myyntikieltoon ja yhdelle valmistajalle annettiin korjauskehotus.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto testasi yhdeksän eri valmistajan lujuuslajiteltua rakennepuutavaraa standardin EN 14081-1 mukaan. Testattava puutavara oli poikkileikkaukseltaan 48×148 millimetriä ja lujuusluokaltaan C24, laajasti myynnissä olevaa ja yleisesti rakenteissa käytettävää lujuusluokkaa. Tuotteet hankittiin rakennustarvike- ja puutavaraliikkeistä Pirkanmaan ja Etelä-Suomen alueilta.

Testaukseen valittiin jokaiselta yhdeksältä valmistajalta 30 vähintään 3,6 metrin pituista koekappaletta. Testi tehtiin Eurofins Expert Services Oy:n laboratoriossa. Tuotteista testattiin taivutuslujuus, kimmomoduuli, tiheys, kosteuspitoisuus, poikkileikkausmitat, lape- ja syrjävääryys sekä kierous.

Testeistä saatuja tuloksia verrattiin valmistajan suoritustasoilmoituksessa ilmoittamiin perusominaisuuksien arvoihin. Suoritustasoilmoitus on dokumentti, jolla valmistaja antaa tietoja yhdenmukaisen standardin mukaisesti oleellisista rakennustuotteen ominaisuuksista.

Kahdessa tuotteessa merkittäviä puutteita

Kahden valmistajan tuotteet alittivat selvästi C24-lujuusluokan ilmoitetut ominaisuudet taivutuslujuuden ja kimmomoduulin osalta. Neljän valmistajan koekappalesarjassa oli muutamia koekappaleita, joiden kierous oli yli sallitun raja-arvon. Lisäksi koekappaleiden tiheydessä oli yksi selvä ja toinen lievä alitus. Kahden valmistajan tuotteet olivat täysin suoritustasoilmoitusten mukaisia.

Tukes on antanut kahdelle valmistajalle, Stora Enso Wood Product Oy:lle ja Oy Pertu Components Ltd:lle, lujuuslajitellun rakennepuutavaran myyntikieltopäätöksen, koskien testattuja tuote-eriä. Kyseisten tuote-erien puutavaran voi markkinoida ja myydä lujuusluokittelemattomana sahatavarana. Valmistajat ovat ryhtyneet toimiin tuotteidensa muuttamiseksi takaisin vaatimustenmukaisiksi. Lisäksi valmistajat ovat keränneet vaatimustenvastaiset tuotteet markkinoilta pois.

Yhdelle valmistajalle annettiin korjauskehotus testeissä havaittujen vähäisten puutteiden johdosta. Kahdella valmistajalla oli puutteellisuuksia asiakirjoissa, jotka valmistajat korjaavat vastaamaan lainsäädännön vaatimuksia.