Routaeristeiden puristuslujuudessa ja lämmönjohtavuudessa oli puutteita Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin testeissä. Eristeitä testattiin osana rakennustuotteiden laajaa selvitystä. Tukes on ilmoittanut puutteista valmistajille ja seuraa niiden korjaamista.

Tukes valitsi testeihin eristemateriaaleja kotimaisilta ja ulkomaisilta valmistajilta. Mukana oli neljä eps- ja kolme xps-lämmöneristettä. Eps on tehdasvalmisteista paisutettua polystyreenia (expanded polystyrene) ja xps tehdasvalmisteista suulakepuristettua polystyreenia (extruded polystyrene foam). Testit teki VTT Expert Services. Testeissä tutkittiin lämmönjohtavuutta, puristuslujuutta ja vedenimeytyvyyttä.

Lämmöneristävyys kuvaa materiaalin johtamaa lämpöä, puristuslujuus eristeelle kohdistuvaa maan painetta ja vedenimeytyvyys eristeen itseensä imemää veden määrää. Pieni lämmönjohtavuuslukema tarkoittaa eristeen johtavan lämpöä vähän. Lämmöneristeen tulee kestää koko elinkaaren ajan eikä se saa menettää merkittävästi puristuslujuutta. Veden imeytyminen heikentää tuotteen eristävyyttä.

Lämmönjohtavuus ja puristuslujuus

Testauksessa määriteltiin eristeen lämmönjohtavuus, puristuslujuus ja vedenimeytyvyys pitkäaikaisessa upotuskokeessa. Eps-routaeristeissä yhden valmistajan tuotteet eivät Tukesin mukaan vastanneet ilmoitettua lämmönjohtavuutta ja puristuslujuuden tasoa. Yhden valmistajan tuotteissa puristuslujuuden ja vedenimeytyvyyden suoritustasot eivät olleet riittäviä.

Xps-routaeristeistä määriteltiin jäähdytys- ja sulatuskestävyys sekä puristuslujuus. Puristuslujuudesta mitattiin alkupuristuskestävyys sekä puristuskestävyys märkänä ja kuivana.

Kaikilla xps-tuotteilla vedenimeytyvyyden tulokset olivat hyviä. Jäähdytys- ja sulatusrasitus oli alle yhden prosentin tilavuudesta. Hyvänä tasona pidetään alle prosentin imeytyvyyttä. Yhden valmistajan tuote ei täyttänyt ilmoitettua puristuslujuuden suoritustasovaatimusta.

Poikkeamat selvitetään ja korjataan

Routaeristeiden valmistajat ovat antaneet selvitykset poikkeamien taustasyistä. Poikkeamat ovat saattaneet johtua valmistusprosessin häiriöistä ja tulleet ilmi laatupoikkeamina. Valmistajat ovat ilmoittaneet selvittävänsä syyt ja ryhtyvänsä korjaustoimenpiteisiin.

Tukes seuraa korjaustoimenpiteitä, valvoo routaeristeiden laatua, tekee uusintatestauksia ja päättää jatkotoimista sen perusteella, mitä seuranta ja testit osoittavat.