Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tutki monitoimitikkaiden ja porrasjakkaroiden turvallisuutta. Tulokset osoittivat, että monitoimitikkaiden turvallisuudessa on edelleen parannettavaa.

Yksikään Tukesin testaamasta neljästä tikkaasta ei täyttänyt vaatimuksia kaikilta tutkituilta osiltaan. Porrasjakkaroissa ei puolestaan havaittu testeissä merkittäviä rakenteellisia puutteita.

Monitoimitikkaiden testaukset ovat jatkoa vuonna 2014 toteutetulle markkinavalvontaprojektille. Tukes päätyi tekemään jälkivalvontaa heille tulleiden ilmoitusten perusteella. Se testasi monitoimitikkaista muun muassa niiden sivuttaisjäykkyyttä, askelmien kuormitus- ja vääntöominaisuuksia, tikkaan rajoittajan ja nivelen kestävyyttä sekä tikkaiden lujuutta.

Markkinoilla olevien porrasjakkaroiden turvallisuustilannetta kartoitettiin tutkimalla esimerkiksi niiden mittoja, materiaalipaksuuksia sekä askelmien ja tasojen kestävyyttä.

Monitoimitikkaissa rakenteellisia puutteita

Kaikissa testatuissa monitoimitikkaissa havaittiin jonkinasteisia rakenteellisia puutteita, jotka liittyivät pääosin nivelten kestävyyteen, tikkaan lujuuteen ja tikasjalustojen materiaalipaksuuteen. Lisäksi osasta tikkaita puuttuivat suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet.

Yhden tikasmallin osalta Tukes velvoitti maahantuojaa keräämään ne pois markkinoilta. Tämän tikkaan kuormitustesteissä syntyi muodonmuutoksia, joiden arvioitiin aiheuttavan vaaraa käyttäjälle.

Toiset tikkaat yritys poisti testaustulosten perusteella vapaaehtoisesti markkinoilta ja oli lisäksi yhteydessä tuotteen ostaneisiin kuluttajiin. Yritykset kertoivat lisäävänsä tuotteisiin puuttuvat käyttöohjeet ja korjaavansa lievemmät rakenteelliset puutteet seuraaviin eriin.

Porrasjakkaroissa merkintäpuutteita

Tukes testautti myös viisi erilaista porrasjakkaraa, joissa mukana oli niin perinteisiä porrasjakkaroita kuin taitettavia mallejakin. Porrasjakkaroiden osalta tärkeimmät testit liittyivät niiden kantavuuteen ja tukevuuteen. Standardin EN 14183 mukainen porrasjakkara on mitoitettu 150 kg maksimikuormalle. Standardin mukaan maksimikuorma tulee myös ilmoittaa jakkarassa.

Testitulosten perusteella porrasjakkaroissa ei havaittu merkittäviä rakenteellisia puutteita. Yritykset korjasivat merkintäpuutteet ja muun muassa lisäsivät jakkaroihin puuttuvan tiedon niiden maksimikuormasta.

Vastuu tuotteen turvallisuudesta on yrityksillä

Tukes muistuttaa, että rritykset vastaavat siitä, että markkinoilla olevat tuotteet ovat turvallisia. Kulutustavara ei saa aiheuttaa vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Monitoimitikkaiden ja porrasjakkaroiden turvallisuutta voidaan arvioida niitä koskevien eurooppalaisten standardien avulla. Kuluttajakäyttöön tarkoitettuja tikkaita koskee standardin EN 131 eri osat ja porrasjakkaroita puolestaan standardi EN 14183.

”Koska valvonnassa löydettiin edelleen vaatimustenvastaisia tikkaita, niitä valmistavien ja maahantuovien yritysten tulee kiinnittää huomiota asiaan ja varmistua siitä, että tikkaat ovat turvallisia käyttäjilleen”, toteaa Tukesin ylitarkastaja Reija Sironen.

Näin tunnistat turvallisen tuotteen ja käytät sitä oikein

1 Tuotteiden mukana tulee toimittaa sen turvallisen käytön kannalta tarpeelliset tiedot. Turvallisuustiedot ja varoitustekstit on Suomessa annettava suomeksi ja ruotsiksi tai yleisesti tunnetuin ohje- tai varoitusmerkinnöin.

2 Tuotteessa on selkeät ja helposti ymmärrettävät käyttöohjeet. Tutustu niihin ja noudata niitä. Turvallisetkin tikkaat saattavat väärin käytettyinä aiheuttaa vaaratilanteita.

3 Huomioi käytössä muun muassa alustan tasaisuus ja vakaus sekä tikkaiden pystytyskulma. Jos tikkaissa on niveliä, varmista, että ne on kunnolla lukittu ennen tikkaille astumista.