Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti talonrakentamisessa yleisimmin käytettyjä EI30-paloluokiteltuja puurakenteisia ovia sekä teräsrakenteisia lasiovia. Testeissä selvitettiin, vastaako palo-ovien paloluokka valmistajan tyyppihyväksynnässä ilmoittamaa paloluokkaa ja toteutuvatko paloluokkien vaatimukset tiiviyden ja eristävyyden osalta. Useimmat testatut palo-ovet täyttivät paloluokkien tiiviysvaatimukset. Kahden teräsrakenteisen lasipalo-oven eristävyys ei kuitenkaan täyttänyt ilmoitetun paloluokan vaatimuksia. Tukes on ollut yhteydessä näiden palo-ovien valmistajiin. Selvitystyö on kesken.

Testeihin valittiin kuuden eri valmistajan puurakenteisia palo-ovia, joita käytetään yleisemmin kerrostalojen huoneisto-ovina. Lisäksi testeihin valittiin neljän valmistajan teräsrakenteisia lasipalo-ovia, joita yleisemmin käytetään esim. toimitilojen, sairaaloiden, koulujen ja vastaavan tyyppisten rakennuksien osastoivina väliovina.

Palo-ovien testaukset

Ovia testattiin kaksi kappaletta jokaiselta valmistajalta, eli yhteensä 20 kappaletta. Polttokoe tehtiin ovien molemmin puolin.

Kaikki testatut puurakenteiset palo-ovet täyttivät tiiveydelle (E) asetetut vaatimukset. Kahden valmistajan ovien eristävyys ei vastannut ilmoitettua paloluokkaa, mutta nämä ovet täyttivät kuitenkin Suomessa rakentamiseen hyväksytyn paloluokan EI230 vaatimukset. Parhaimmat testatut palo-ovet kestivät testeissä jopa yli 50 min, kun minimiaika oli vaatimusten mukaan 30 minuuttia.

Teräsrakenteisten lasipalo-ovien testauksessa kaikki testatut ovet täyttivät tiiveydelle (E) asetetut vaatimukset. Kahden valmistajan ovien eristävyys ei vastannut ilmoitettua paloluokkaa. Tukes on pyytänyt valmistajilta selvityksiä näistä puutteista. Huonon käytäntönsä mukaisesti Tukes ei edelleenkään ilmoita tuotenimiä, joista on kyse.

Testeissä havaittiin, että teräsrakenteisten lasipalo-ovien ongelmakohtia ovat oven potkupellin, eli kiinteän alaosan lämpötilan nousu, sekä ovilehden voimakas taipuminen palotilanteessa. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että ovet kiinnitetään seinärakenteeseen ja että karmin ja seinän väli eristetään valmistajan ohjeen mukaisesti, jotta ovirakenteen tiiveys säilyy paloluokassa ilmoitetun ajan. Testeissä ovien palolasit täyttivät käytettyjen testistandardien vaatimukset ja niissä lämpötilan nousu säilyi sallitun rajoissa.

Luokitus ilmoittaa minuuttikeston

Ovien paloluokiksi valmistajat olivat ilmoittaneet EI130 tai EI230. Suomessa yleisin hyväksytty paloluokka oville on EI2. Rakennustuotteen paloluokitus ilmoittaa minuutteina sen ajan, jonka rakennustuotteen  pitää kestää palotilanteessa eri palo-osastojen välissä. Osastointivaatimuksen täyttymisen toteamiseksi rakennusosan tiiveys (E), eristyvyys (I), sekä kantavuus (R) todetaan niitä koskevien testi- ja paloluokitusstandardien mukaisesti.

Jotta tiiveysvaatimus polttokokeissa täyttyy, ei rakennusosaan tai rakennusosan ja sitä ympäröivän rakenteen väliin saa kokeen aikana syntyä rakoja, eikä liekkejä saa esiintyä tulen vastakkaisella puolella. Eristävyysvaatimuksen täyttyminen todetaan lämpötilamittausten avulla. Lämpötilat mitataan palotilan vastakkaiselta puolelta koekappaleen pinnalta. Palo-ovien paloluokitus esitetään standardissa SFS-EN13501- 2.

(Lähde: Tukes)