Vuoden 2017 alussa voimaan astunut tupakkalaki antaa mahdollisuuden hakea asuntojen parvekkeiden ja terassien osalle tupakointikiellon. Asokotien kohteisiin kieltoja on haettu muutamia ja osaan on jo päätös saatu. Parhaimmillaan päätös on kokemusten mukaan parantanut naapurisopua.

Asokodit on lähtenyt aktiivisesti hakemaan asukkaiden toiveesta tupakointikieltoja kohteisiinsa. Uudesta laista kerrottiin Asokotien asukkaille muun muassa keväisissä asukaskokouksissa, joissa käsitellään talojen kohdekohtaisia asioita.

”Meidän kokemuksemme mukaan lain soveltaminen on tuonut taloihin positiivisia keinoja parantaa asumisviihtyisyyttä ja naapurisopua. Asukkaat ovat myös pyrkineet löytämään keinoja ottaa huomioon tupakoitsijat esimerkiksi sopimalla tupakointialueista pihoille”, kertoo Asokotien kiinteistöjohtaja Henrik Hämäläinen.

Kieltoa hakeneissa kohteissa tavoitteena oli saada aikaan pitkän tähtäimen linjaus tunteita herättävään asiaan.

”Selkeä kieltopäätös on helppo viestiä myös taloon muuttaville uusille asukkaille. Asokotien uusissa asumisoikeuskohteissa ja Asuntosäätiön vuokra-asuntokohteissa tupakointikielto on kirjoitettu jo sopimuspapereihin”, toteaa Hämäläinen.

Asokodit on ollut luomassa linjaa asumisoikeusyhteisöjen käytännöistä tupakkalakia sovellettaessa. Tupakkalain menettelytavat on luotu asunto-osakeyhtiöille. Tupakointikiellon noudattamista valvoo kunnan viranomaiset ja päätöksen kustannukset ovat kuntakohtaisia. Myös päätöksen tekevä viranomaistaho vaihtelee kunnittain.

”Viranomaiset ovat hyväksyneet linjauksemme, että muun muassa talon asukastoimikunta voi olla aloitteellinen esittämään kieltoa. Olemme soveltaneet yhteishallintolain mahdollisuuksia tässä asiassa. Asukastoimikunta on talossa asukashallintoelin, joka vie asumiseen liittyviä asioita eteenpäin”, kertoo Hämäläinen.

Kiellon eteenpäin viemisessä on noudatettu lain vaatimia kuulemismenettelyjä. Päätös kiellon hakemisesta on tehty talon asukaskokouksissa enemmistöpäätöksenä. Sen jälkeen isännöitsijä on hoitanut hakemiseen liittyvät toimenpiteet, kuten toimittanut viranomaisille piirustukset teknisten korjaustoimenpiteiden arvioimista varten.

”Monissa taloissa epäröitiin vielä viime vuonna tupakointikiellon hakemista, kun ei tiedetty kohteelle koituvia kustannuksia. Nyt kun esimerkkitapauksia on, ja kustannukset selvillä, uskomme että päätöstä tullaan hakemaan useammassa kohteessa”, toteaa Hämäläinen.