Tulvakeskus on kartoittanut koko Suomen rannikon tulvariskialueet. Meritulvakartasta selviää tulva-alueiden lisäksi tulville altistuvien asukkaiden määrä ja vaarassa olevat tiet. Suomen rannikkoalueella altistuu erittäin harvinaisille meritulville jo noin 5000 asukasta ja ilmastonmuutoksen edetessä määrä moninkertaistuu.

Meritulvakartan tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi akuutissa tulvatilanteessa, jotta vahinkojen syntyminen voidaan ehkäistä. Pidemmällä tähtäimellä tulvakartat auttavat  vahinkojen riskien hallinnassa, kuten maankäytön suunnittelussa sekä merkittävien tulvariskialueiden tunnistamisessa.

Kartta paljastaa suurimman tulvariskin

”Tulvavaarakarttojen perusteella nähdään, mitkä alueet ovat tulvavaarassa erisuuruisilla tulvilla. Kun kaavoittajat tietävät etukäteen tulvavaara-alueet, pystytään rakentamista ohjaamaan turvallisemmille alueille. Kiinteistönomistajat voivat puolestaan huomioida tulvariskit pelastussuunnitelmissaan”, kertoo kehitysinsinööri Antti Parjanne Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE).

Meritulva-alueet on määritetty Ilmatieteen laitoksen merivedenkorkeusskenaarioiden sekä Maanmittauslaitoksen tarkan korkeusmallin avulla. Nykyilmastoon perustuvien tulvaskenaarioiden lisäksi on mallinnettu ilmastonmuutoksen vaikutusta.

”Tulvariskien arvioidaan moninkertaistuvan ilmastonmuutoksen seurauksena. Esimerkiksi erittäin harvinaiselle meritulvalle altistuisi nykyisen 5 000 asukkaan sijasta viisinkertainen määrä asukkaita vuonna 2100”, Parjanne kertoo.

Uudet meritulvakartat kattavat koko Suomen rannikon. Ne löytyvät nyt samasta osoitteesta kuin sisävesistöjen tulvakartat: www.ymparisto.fi/tulvakartat. Kulloinkin ajankohtaiset tulvatilanteen ja sitä koskevan ennusteen voi nähdä ”Ennusteet ja varoitukset”-kartalta: http://www.ymparisto.fi/ennusteetjavaroitukset.

”Kun merivesi nousee, näkee palvelusta vedenkorkeushavaintojen lisäksi myös ennusteet sekä arviot ennusteen mukaisista tulva-alueista. Niiden avulla voidaan suunnitella ennakointia ja pelastustoimintaa, kuten teiden sulkemisia tai jopa asukkaiden evakuointeja”, kertoo ryhmäpäällikkö Antti Kangas Ilmatieteen laitokselta.

Vaikuta merkittävien tulvariskialueiden nimeämiseen

ELY-keskukset ovat julkaisseet 9.4.2018 ehdotukset merkittävistä tulvariskialueista. Niistä voi antaa palautetta 9.7.2018 asti. Ehdotukset on tehty mm. uuden meritulvakartan avulla. Ehdotukset voi nähdä www.ymparisto.fi-sivuilta.

ELY-keskukset tarkistavat ehdotukset saadun palautteen perusteella ja maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet vuoden loppuun mennessä.  Lisäksi kunnat nimeävät tänä vuonna alueet, joille hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa on arvioitu merkittäviksi.