Kiinteistökehittäminen vaikuttaa aina itse hanketta laajemmin, esimerkiksi alueen arvostukseen. Väitöstutkimus kertoo, että esimerkiksi vuokra-asumiseen yhdistettävissä oleva asuntojen hintoja laskeva vaikutus on kuitenkin varsin pieni.

Diblomi-insinööri Antti Kurvinen tutki rakennus- ja yhdyskuntatekniikan alaan kuuluvassa väitöskirjassaan, miten erilaiset maankäytön muutokset heijastuvat asuntojen hintoihin sekä sosioekonomisiin indikaattoreihin. Hän tutki vuokra-asumiseen, senioritalojen ja uusien asuinkerrostalojen ulkoisvaikutuksiin sekä rakennuskannan kehityksen ja alueellisen sosioekonominen eriytymisen väliseen yhteyteen liittyiä teemoja.

”Omistusasumista on perinteisesti tuettu Suomessa voimakkaasti ja sillä ajatellaan olevan positiivisia ulkoisvaikutuksia. Vuokra-asumisen taas ajatellaan vaikuttavan negatiivisesti alueen asuntojen hintoihin,” Kurvinen kertoo.

”Tutkimukseni mukaan vuokra-asumiseen yhdistettävissä oleva asuntojen hintoja laskeva vaikutus on kuitenkin varsin pieni. Omistusasumisen voimakas tukeminen ei siis välttämättä ole ulkoisvaikutusten näkökulmasta perusteltua.”

Senioriasuminen osana alueen kehittämistä

Kun väestö vanhenee, tarvitaan uudenlaisia senioriasumisen muotoja. Samalla myös tarve tiivimpään kaupunkirakenteeseen on kiihtyvän kaupungistymisen myötä tullut tarpeelliseksi. Kurvinen tutki yksittäisten senioritalohankkeiden vaikutusta lähellä olevien kerrostaloasuntojen hintoihin Tampereella. Kävi ilmi, että senioritaloja rakennetaan yleensä alueille, joissa on keskimääräistä korkeampi hintataso.

Myös uuden senioritalon valmistuttua sen lähellä sijaitsevien kerrostaloasuntojen hinnat pysyivät keskimääräistä korkeampin, mutta eivät juurikaan nousseet.  Hintaero muuttui kuitenkin positiiviseksi, jos lähialueella tehtiin samanaikaisesti myös muita rakennushankkeita.

”Aluekehittämisen positiiviset vaikutukset syntyvät nimenomaan systeemisten vaikutusten myötä. Alueiden kehittämisen lähtökohdaksi kannattaisi siis ottaa kokonaisvaltainen lähestymistapa ja sisällyttää senioritalot osaksi näitä kehitysstrategioita, Kurvinen sanoo.

Täydennysrakentamisella on pyritty kattamaan korjausiässä olevien 1960- ja 1970-luvulla rakennettujen kerrostalojen remonttien rahoittamiseen. Kurvinen ei kuitenkaan löytänyt tutkimuksessaan merkkejä siitä, että alueiden vanhojen asuntojen hinnat laskisivat uusien asuinkerrostalohankkeiden vaikutuksesta.

Antti Kurvisen rakennus- ja yhdyskuntatekniikan alaan kuuluva väitöskirja Real Estate Development Externalities – Impacts on Housing Prices and Socio-Economic Segregation (Kiinteistökehittämisen eksternaliteetit – vaikutukset asuntojen hintoihin ja sosioekonomiseen segregaatioon) tarkastetaan julkisesti Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) talouden ja rakentamisen tiedekunnassa perjantaina 18.5.2018.  Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4153-7