Yhdyskuntajäte hyödynnetään Tilastokeskuksen mukaan mm. energiana. Toissa vuonna enää kolme prosenttia jätteistä vietiin kaatopaikalle, kun ennen se oli vallitseva toimintatapa.

Jätteiden sijoittamista kaatopaikoille on vähennetty voimakkaasti viime vuosina, kertoo Tilastokeskus. Vielä vuonna 2002 suurin osa yhdyskuntajätteistä vietiin kaatopaikalle, puolet vuonna 2010, viidennes vuonna 2014, ja enää kolme prosenttia vuonna 2016.

Materiaalien kierrätys on ollut tavallinen jätteiden kierrätystapa ja on edelleen. Lasi ja alumiini kerätään talteen, lehtien ja pahvien kuitu käytetään uudelleen, vaatteita kierrätetään ja metallit hyödynnetään. Yhdyskuntajätteen polttaminen on lisääntynyt merkittävästi erityisesti tällä vuosikymmenellä. Syynä tähän ovat mm. kiristyneet säädökset ja uudet jätteenpolttolaitokset.

Yhdyskuntajätteestä on tullut lyhyessä ajassa merkittävä energiapolttoaine taajamien kaukolämmön tuotannossa. Energiahyödynnettyjen yhdyskuntajätteiden sisältämät bioperäiset jakeet, kuten puu, pahvi ja kartonki sekä ruokajätteet, hillitsevät myös kasvihuonekaasupäästöjä, mikäli niillä korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Erilliskeräys lisääntyy

Vaikka edelleenkin puhutaan sekajätteestä ja sen hyödyntämisestä energiana, erilaiset erilliskeräysjärjestelyt ovat muuttaneet energiahyödyntämiseen ohjautuvan sekajätteen laatua ja koostumusta koko maan tasolla. Yhä enemmän jätejakeita ohjautuu sekajätteen sijaan erilliskeräykseen, kuten tuottajavastuujätteen piiriin kuuluvien pakkausjätteiden keräykseen, ja siten materiaalihyödyntämiseen, Tilastokeskus toteaa.

Vuonna 2016 yhdyskuntajätteistä hyödynnettiin noin 97 prosenttia. Erityisesti kuitupakkausten, joita kertyy palvelutoimialoilta kuten esimerkiksi kaupasta, materiaalihyödyntämisaste on korkea. Biojätteestä suuri osa kompostoidaan tai mädätetään. Keittiö- ja ruokajätteen sekä puutarhajätteen kokonaismäärästä noin kaksi kolmasosaa kompostoidaan ja kolmannes mädätetään. Mädätysjäännös käytetään maanparannusaineena tai viherrakentamisessa.

Asukasta kohti 500 kiloa

Yhdyskuntajätteen määrä Suomessa on vuosituhannen vaihteen jälkeen ollut 2,4 – 2,8 miljoonaa tonnia vuosittain. Vaikka yhdyskuntajätteen kokonaismäärä onkin lukuarvoltaan hiukan kasvanut, määrän kasvu on ollut pientä.

Tilastokeskuksen mukaan yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohti on vakiintunut noin viiteensataan kiloon vuodessa.  Kokonaismäärän kasvu selittyy asukasluvun nousulla.