Asumisesta ja palveluista syntyvät jätteen eli yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet nousevat merkittävästi. Vuonna 2025 yhdyskuntajätettä pitäisi pystyä kierrättämään 14 % enemmän kuin vuonna 2017.

Vuoden 2025 tavoitteena on, että yhdyskuntajätteen kierrätysase olisi 55 % eli 14 % suurempi kuin vuonna 2017. Tämän jälkeen tavoitteet nousevat viiden vuoden välein niin, että vuonna 2035 kierrätysasteen tulee olla 65 %.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittäviä muutoksia jätehuollon nykykäytäntöihin. Se tietää lajitteluaktiivisuuden lisäämistä, laajennettavaa erillskeräystä ja investointia kierrätyslaitoksiin.

Taustalla EU:n jätedirektiivin muutokset

Jätelain uudistusta pohtinut ympäristöministeriön työryhmä ehdottaa, että biojätteen ja pakkausjätteiden erilliskeräys laajenisi kaikissa taajamissa viiden huoneiston ja sitä suurempiin kiinteistöihin. Pakkausjätteitä ovat muovi, kartoni, lasi ja metalli.

Yli 10 000 asukkaan taajamissa biojätteen erilliskeräys halutaan laajentaa kaikkiin kiinteistöihin, ja erilliskeräys tulisi järjestää myös liike- ja yrityskiinteistöissä.

Euroopan komissio on suositellut Suomelle nykyisten jätehuollon järjestämisvastuiden selkeyttämistä, jotta yhdyskuntajätteiden kierrätystavoitteisiin päästään. Työryhmä ehdottaakin kunnan vastuulle kuuluvan jätteenkuljetuksen selkeyttämistä siten, että kunta järjestäisi kiinteän jätteen kuljetuksen keskitetysti. Nykyinen jätekuljetuksen kaksoisjärjestelmä on antanut kunnalle mahdollisuuden tietyin edellytyksin päättää, että jokainen kiinteistön haltija tilaa itse jätteen kuljetuksen.

Kuljetusten kaksoisjärjestelmästä luovuttaisiin myös saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksissa. Kiinteistön haltija järjestäisi saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksen, ja kunta huolehtisi jätteen vastaanotosta ja käsittelystä sekä toiminnan seurannasta ja valvonnasta. Poikkeustapauksissa ympäristö- ja terveyssyistä kunnan tulisi kuitenkin järjestää saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus.

Kuljetusjärjestelmän muutoksella haetaan kunnille parempia mahdollisuuksia järjestää laajentuva erilliskeräys kustannustehokkaasti ja vähentää kuljetusten ympäristöhaittoja.

Uudistuksen taustalla on EU:n jätedirektiivin, pakkausjätedirektiivin, kaatopaikkadirektiivin, romuajoneuvo-, paristo- sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivien muutokset. EU:n jätesäädöspaketin edellyttämät lainsäädäntömuutokset on annettava 5.7.2020 mennessä.